ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ | Н І Райтер | Ефективна економіка №7 2018

Ефективна економіка № 7, 2018

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. І. Райтер

УДК: 631.11:332.155

Н. І. Райтер

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. I. Raiter

PhD in economics, assistant professor of the Department of Statistics and Analysis, Lviv National Agrarian University, Lviv

THE MAIN INVESTMENT ATTRACTIVENESS INDICATORS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті визначено основну проблематику теоретико-методологічних засад дослідження інвестиційної привабливості. Досліджено генезис економічного змісту інвестиційної привабливості як характеристики об’єкта інвестування. Систематизовано і вивчено сучасні погляди до визначення суті «інвестиційна привабливість підприємства» та її трактування. З’ясовано важливість та необхідність інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств для ефективного розвитку аграрного бізнесу. Розглянуто алгоритм формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств на різних рівнях (макро-, мезо-, та мікрорівні). Встановлено чинники низького рівня інвестиційної привабливості сільського господарства на загальнодержавному та галузевому рівні. Охарактеризовано основні індикатори інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств.

In the article the basic problematic of theoretical and methodological principles of investment attractiveness researching is considered. Genesis of the economic essence of concept "investment attractiveness" as characteristics of the object of investment is researched. Contemporary views on the definition of the essence of "investment attractiveness of the enterprise" and its interpretation are systematized and investigated. The importance and necessity of agricultural enterprises investment attractiveness for the effective development of agrarian business is revealed. The algorithm of formation of agricultural enterprises investment attractiveness at different levels (at macro level, at meso level and at micro level) is considered. The factors of low level of agriculture investment attractiveness at the macro level and sectoral level are established. The main indicators of investment attractiveness of agricultural enterprises are characterized.