УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА | О П Радченко | Ефективна економіка №7 2018

Ефективна економіка № 7, 2018

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О. П. Радченко, М. В. Капанжи

УДК: 339.944(045)

О. П. Радченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

М. В. Капанжи

1-й курс магістратури, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. P. Radchenko

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor of Economics and Management of Odesa I. I. Mechnikov National University

M. V. Kapanzhy

1st year of magistracy, specialty “Management of foreign economic activity” of Odesa I. I. Mechnikov National University

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF THE ENTERPRISE’S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

У статті розглянуто базові поняття менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, а також проаналізовано функції та методи, що зумовлюють особливості ведення міжнародної діяльності. Визначено методи управління, що використовуються для підвищення ефективності керування операціями на підприємстві, а також детально розглянуто особливості поданих методів, що застосовуються безпосередньо до здійснення міжнародної діяльності. Запропоновано поєднувати загальні методи управління такі, як адміністративні, організаційні та соціальні у комплексі за для досягнення ефективної роботи з персоналом. Проаналізовано функції менеджменту та виокремлено чинники, що впливають на ефективність здійснення цих функцій. Результативність від здійснення зовнішньоекономічної діяльності здебільшого залежить від виконання наведених функцій у відділі та загалом на підприємстві. Виокремлено характерні риси управління зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до виробничо-господарської діяльності підприємства.

The article deals with the basic concepts of management of foreign economic activity and analyze the functions and methods that contribute to the peculiarities of international activities. There were defined the management techniques used to improve management operations at the enterprise and presented in detail the features of the methods used to directly engage in international activities. It was suggested to combine the general management techniques, such as administrative, organizational and social in order to achieve efficient work with the staff. Analysis of management functions and highlighted the factors that influence the efficiency of these functions. The impact of foreign economic activity depends mainly on performing the functions of the department and the company in general. Author determined the characteristics of international management in accordance with the industrial and business enterprises.