EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ В БУДІВНИЦТВІ ЯК ГОЛОВНИЙ ДВИГУН РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: НАУКОВА ГІПОТЕЗА НОВОЇ ПАРАДИГМИ
Ю. Е. Тимофєєв

УДК: 69.003

Ю. Е. Тимофєєв

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ В БУДІВНИЦТВІ ЯК ГОЛОВНИЙ ДВИГУН РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: НАУКОВА ГІПОТЕЗА НОВОЇ ПАРАДИГМИ

Анотація

Ні для кого не є секретом той факт, що вітчизняний будівельний комплекс знаходиться зараз в глибокій кризі. Причин тому декілька, але основна з них, полягає у значних прорахунках та низькому рівні менеджменту, як в окремих організаціях, так і в економіці, в цілому. Відтак, в умовах впливу зовнішніх і внутрішніх факторів усіх складових на існування будівельного комплексу, настає нагальна потреба у реформуванні методичних та методологічних підходів до організаційно-технологічного супроводу. Цю проблему, в цілому, дозволила б вирішити переорієнтація вітчизняного будівельного комплексу на інноваційну модель розвитку, ключовим елементом котрої є специфічні структурні утворення – технологічні парки.
В цій статті розглядаються загальні наукові засади функціонування технологічних парків в будівельній галузі та здійснюється наукова класифікація відповідних різновидів. Встановлені численні критерії різних типів технопарків, на підставі чого визначений зміст самих типів.

Y. E. Timofeev

TECHNOLOGICAL PARKS IN CONSTRUCTION AS THE MAIN ENGINE OF ECONOMIC DEVELOPMENT: SCIENTIFIC HYPOTHESIS IS A NEW PARADIGM

Summary

For anybody not a secret of the fact that domestic building complex is now in deep crisis. Several reasons, but the main one is significant prorahunkah and low levels of management, both in individual organizations, and in the economy as a whole. Then, under the influence of external and internal factors of all components of the existence of the building complex, there comes an urgent need for reform of the methodical and methodological approaches to organizational and technological support. This problem, in General, would solve the reorientation of domestic building complex on an innovative model of development, a key element of which is a specific structural formations – technological parks.
This article discusses the general scientific principles of functioning of technological parks in the construction industry and achieves scientific classification of the species concerned. Set multiple criteria for various types of technoparks, on the basis of which determined the content of most types.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7138

Відомості про авторів

Ю. Е. Тимофєєв

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри організації та управління будівництвом, КНУБА

Y. E. Timofeev

candidate of technical sciences, Associate Professor, Assistant Professor of organization and management of construction KNUBA

Як цитувати статтю

Тимофєєв Ю. Е. Технологічні парки в будівництві як головний двигун розвитку економіки: наукова гіпотеза нової парадигми. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6450 (дата звернення: 28.02.2024).

Timofeev, Y. E. (2018), “Technological parks in construction as the main engine of economic development: scientific hypothesis is a new paradigm”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6450 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.