EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТУРНО-МЕЛІОРАТИВНЕ ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ, ЯК ФАКТОР ОПОДАТКУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄС
О. С. Крамарьов

УДК: 631.16: 336.5

О. С. Крамарьов

КОНТУРНО-МЕЛІОРАТИВНЕ ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ, ЯК ФАКТОР ОПОДАТКУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄС

Анотація

Сучасна система ведення сільського господарства у ринкових умовах залежить від ефективного використання сільськогосподарських угідь, при чому формування фінансово-економічного механізму на держаному рівні потребує пошуку удосконалення організаційно-економічного механізму ґрунтового менеджменту.
При прийняті урядом європейського вектору розбудови й розвитку аграрного сектору, стає очевидним необхідність розробки і впровадження ефективних економічних регуляторів, котрі б спонукали суб’єктів землекористування ефективно використовувати сільськогосподарські угіддя.
Але водночас той шлях розвитку який обрала Європа та розвинуті країни світу ( а саме, держпідтримки сільського господарства) для України на сучасному етапі розвитку державної економіки стає не прийнятним.
Для України такі розміри державної підтримки, які мають місце в країнах ЄС, є не підсильними і взагалі держпідтримка для бюджету держави стає важким тягарем. Тому чи не єдиним інструментом впливу, на мою думку, має стати податково-стимулююча система впливу на ведення господарської діяльності на землі з частковою державною підтримкою.
Відповідно, з метою врегулювання вищеозначених проблем механізм справляння плати за землю потребує реформування, в першу чергу, в частині порядку визначення бази нарахування обов’язкових земельних платежів
Стаття присвячена проблемі організації контурно-меліоративного планування, а також податкового механізму впливу на ґрунтовий менеджмент (організацію землеробства), як фактор раціональної організації сільськогосподарських угідь й боротьби з ерозією ґрунтів. Розглянуто досвід ЄС в заохочені фермерів ефективно використовувати сільськогосподарські землі і зберігати їх від розвитку ерозійних процесів

O. S. Kramarov

CONTOUR-RECLAMATION LAND USE AS A FACTOR OF TAXATION TAKING INTO ACCOUNT EU EXPERIENCE

Summary

The modern system of farming in market conditions depends on the effective use of agricultural land. At the same time, the formation of a financial and economic mechanism at the state level requires the search for improvement of the organizational and economic mechanism of soil management.
When the government adopts the European vector of development and development of the agricultural sector, the need to develop and implement effective economic regulators that would encourage land use subjects to effectively use agricultural land. becomes obvious
But at the same time, the path of development chosen by Europe and the developed countries of the world (in particular, in the sphere of state support for agriculture), is becoming unacceptable for Ukraine at the present stage of development of the state economy.
For Ukraine, such amounts of state support that take place in the EU countries are unbearable and in general state support for the state budget becomes a heavy burden. Therefore, in my opinion, the only instrument of influence should be a tax-incentive system of influence on the conduct of economic activity on land with partial state support.
Accordingly, with a view to resolving the abovementioned problems, the mechanism for levying land fees needs to be reformed, first of all, regarding the procedure for determining the basis for calculating compulsory land payments
The article is devoted to the problem of organization of contour-meliorative planning, as well as the tax mechanism of impact on soil management (organization of agriculture), as a factor in the rational organization of agricultural lands and the struggle against soil erosion. The EU experience in encouraging farmers to effectively use agricultural land and store them from the development of erosion processes.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 8257

Відомості про авторів

О. С. Крамарьов

науковий співробітник, ДУ Інститут зернових культур НААН України

O. S. Kramarov

research worker, State Institution Institute of Grain Cultures of the National Academy of Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Крамарьов О. С. Контурно-меліоративне землевикористання, як фактор оподаткування з урахуванням досвіду єс. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6451 (дата звернення: 28.02.2024).

Kramarov, O. S. (2018), “Contour-reclamation land use as a factor of taxation taking into account eu experience”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6451 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.