EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРАГМАТИКА РОЗВИТКУ
В. Л. Гевко

УДК: 334.7:004.7: 658.1

В. Л. Гевко

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРАГМАТИКА РОЗВИТКУ

Анотація

Сучасні наукові дослідження вказують на той факт, що без належно сформованої організаційної культура підприємств мережевих структур неможливо досягнути високого рівня економічного ефективності. У цьому контексті є досить актуальним формування організаційної культура підприємств мережевих структур та виокремлення структурних елементів, обґрунтування структурно-логічних взаємозв’язків та відзначено, що ефективні функції (системоутворююча, інтегруюча, регулююча, результуюча) є економічним результатом стратегічних векторів організаційної культури підприємств мережевих структур (тактичні заходи, поточні плани, реалізація проектних рішень) та мають безпосередній вплив функціональні аспекти підприємницьких структур: організаційно-правовий, соціально-економічний, технологічний. На основі чого виокремлено відповідну концепцію, яка базується на трьох економічних постулатах та інтерпретовано основні вектори розвитку системи формування організаційної культури підприємств мережевих структур в сучасних умовах макроекономічної нестабільності.

Volodymyr Gevko

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL APPROACH TO MANAGING THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES AT NETWORK STRUCTURES: THE MODERN STATUS AND PRAGMATIC OF DEVELOPMENT

Summary

Modern scientific studies point to the fact that without a well-established organizational culture of enterprises at network structures it is impossible to achieve a high level of economic efficiency. In this context, the formation of the organizational culture of enterprises at network structures and the isolation of structural elements, the justification of structural and logical interrelations is very relevant, and it is noted that effective functions (system-forming, integrating, regulating, resulting) are the economic result of strategic vectors of organizational culture of enterprises of network structures (tactical measures, current plans, implementation of project decisions) and have a direct impact on the functional aspects of business structures: the organization On the basis of this, an appropriate concept based on three economic postulates is defined and the main vectors of the development at system of formation organizational culture of enterprises at network structures in the current conditions of macroeconomic instability are interpreted.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7659

Відомості про авторів

В. Л. Гевко

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Volodymyr Gevko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral of the Department of Management in Production, Ivan Puluj Ternopil National Technical University

Як цитувати статтю

Гевко В. Л. Структурно-функціональний підхід щодо управління організаційною культурою підприємств мережевих структур: сучасний стан та прагматика розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6452 (дата звернення: 28.02.2024).

Gevko, Volodymyr (2018), “Structural and functional approach to managing the organizational culture of enterprises at network structures: the modern status and pragmatic of development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6452 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.