EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ НАПРЯМІВ НАРОЩУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
І. І. Чуницька

УДК: 336.7

І. І. Чуницька

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ НАПРЯМІВ НАРОЩУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Анотація

Стаття присвячена проблемам визначення напрямів нарощування інфраструктурного потенціалу фінансового ринку України. Було сформульовано кілька гіпотез. Перша – між кількістю укладених угод страховими компаніями зі страхування життя та НПФ, їх кількістю та обсягами активів існує регресійний зв’язок. Друга – на кількість укладених угод впливають середні обсяги доходів, гранична схильність до заощаджень та обсяги депозитів у банківських установах. Третя – залежність зростання активів страхових компаній зі страхування життя від динаміки банківських депозитів та обсягів торгів на ринку цінних паперів акціями та облігаціями. Четверта – залежність граничної схильності до заощаджень від інформаційних чинників, у якості яких було визначено коливання рейтингів банків, коливання курсу гривні, поширення інформації про дестабілізацію економічної ситуації. Перша і третя гіпотези не підтвердились. Друга і четверта гіпотези підтвердились, на підставі чого обґрунтовано необхідність системних заходів, спрямованих на розвиток економіки в цілому і підвищення рівня доходів населення, а також на розвиток інформаційної складової інфраструктурного потенціалу фінансового ринку.

I. I. Chunitskaia

METHODICAL APPROACHES TO MODELING THE DIRECTIONS OF BUILDING UP THE INFRASTRUCTURE POTENTIAL OF THE FINANCIAL MARKET

Summary

The article is devoted to the problems of determining the directions of increasing the infrastructure potential of the financial market of Ukraine. Several hypotheses have been formulated. The first is the existence of a connection between the number of insurance contracts concluded by life insurance companies and non-state pension funds, their number and volumes of assets. The second - the number of concluded transactions is affected by the average income of the population, the marginal propensity to save and the volume of deposits in banking institutions. The third is the dependence of the growth of assets of life insurance companies on the dynamics of bank deposits and the volume of trading on the securities market by shares and bonds. The fourth is the dependence of the marginal propensity to savings on information factors, such as fluctuations in the ratings of banks, fluctuations in the hryvnia exchange rate, dissemination of information on the destabilization of the economic situation. The first and third hypotheses were not confirmed. The second and fourth hypotheses were confirmed, since the necessity of systemic measures aimed at the development of the economy as a whole and raising the income level of the population, as well as the development of the information component of the infrastructure potential of the market, was justified.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 6502

Відомості про авторів

І. І. Чуницька

к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків, Національний університет ДФС України

I. I. Chunitskaia

PhD in economics, associated professor of financial market department, National University of state fiscal service of Ukraine

Як цитувати статтю

Чуницька І. І. Методичні підходи до моделювання напрямів нарощування інфраструктурного потенціалу фінансового ринку. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6454 (дата звернення: 28.02.2024).

Chunitskaia, I. I. (2018), “Methodical approaches to modeling the directions of building up the infrastructure potential of the financial market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6454 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.