ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ | Л В Домбровська | Ефективна економіка №7 2018

Ефективна економіка № 7, 2018

Переглянути у форматі pdf

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ
Л. В. Домбровська, І. М. Вакіш

УДК: 657.21

Л. В. Домбровська

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і обліку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна, Миколаїв

І. М. Вакіш

магістрант, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна, Миколаїв

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

L. Dombrovskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Accounting Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University «University «Ukraine», Mykolaiv, Ukraine

I. Vakish

magistrate, Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University «University «Ukraine», Mykolaiv, Ukraine

ACCOUNTS RECEIVABLE OF UKRAINIAN ENTERPRISES: STATUS AND EFFICIENCY OF MANAGEMENT

У статті обґрунтовано актуальність та необхідність дослідження дебіторської заборгованості, яка є вагомою складовою обігових активів майже будь-якого господарюючого суб’єктів, як з точки зору динаміки її обсягів, так і з точки зору ефективності управління даним видом заборгованості. Виконаний аналіз обсягу та структури дебіторської заборгованості дозволив виявити нерівномірний її розподіл між різними видами економічної діяльності, що є цілком закономірним з огляду на специфічні особливості кожного з них. В результаті розрахунку традиційно застосовуваних аналітичних показників оборотності дебіторської заборгованості (коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту) зроблено висновок про погіршення рівня ефективності управління нею упродовж аналізованого періоду як в цілому по сукупності підприємств України, так і за переважною більшістю видів економічної діяльності. За результатами виконаного дослідження запропоновано систему заходів, спрямованих на забезпечення прискорення оборотності дебіторської заборгованості вітчизняних господарюючих суб’єктів, тобто на підвищення рівня ефективності управління нею.

The article substantiates the relevance and necessity of the study of receivables, which is a significant component of working assets of almost any economic entity, both in terms of the dynamics of its volumes and in terms of the efficiency of management of this type of debt. The analysis of the amount and structure of accounts receivable allowed to reveal its uneven distribution among different types of economic activity, which is quite natural in view of the specific features of each of them. As a result of the calculation of traditionally used analytical indicators of turnover of receivables (turnover ratio, duration of one turnover), it was concluded that the level of management efficiency of it during the analyzed period was worsened, as a whole, in the aggregate of enterprises of Ukraine, and by the overwhelming majority of types of economic activity. According to the results of the performed research, a system of measures aimed at ensuring the acceleration of the turnover of receivables of domestic economic entities, that is, to increase the level of management efficiency of it, is proposed.