EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІСКАЛЬНИХ ТА МОНЕТАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
М. М. Пастернак

УДК: 336.02: 336.143

М. М. Пастернак

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІСКАЛЬНИХ ТА МОНЕТАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено місце і роль грошово-кредитних і бюджетно-податкових інструментів у забезпеченні економічного розвитку, їх взаємодії та взаємовпливу один на одного. Обгрунтовано, що на сучасному етапі розвитку економіки та фінансової системи монетарні та фіскальні інструменти мають використовуватися в таких комбінаціях та оптимальних співвідношеннях, які забезпечують фінансово-економічну стабільність, обмежують інфляцію та дефіцит державного бюджету. Визначено, що фіскальні інструменти займають важливе місце в регулюванні інфляції шляхом оптимального співвідношення між доходами і видатками бюджету, а монетарні інструменти регулюють грошовий обіг та забезпечують стабільність національної грошової одиниці. Автор аналізує взаємозв’язок між монетарними та фіскальними інструментами, доводить їх взаємодію, яка в кінцевому результаті спрямована на зменшення інфляції та скорочення дефіциту державного бюджету.

М. М. Pasternak

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FISCAL AND MONETARY INSTRUMENTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The place and role of monetary and fiscal and tax instruments in the provision of economic development, their interaction and mutual influence on each other are explored. It is substantiated that at the present stage of development of economy and financial system, monetary and fiscal instruments should be used in such combinations and optimal ratios that ensure financial and economic stability, limit inflation and deficit of the state budget. It has been determined that fiscal instruments play an important role in regulating inflation through an optimal correlation between incomes and budget expenditures, while monetary instruments regulate monetary circulation and ensure the stability of the national monetary unit.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7252

Відомості про авторів

М. М. Пастернак

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України м. Ірпінь

М. М. Pasternak

Ph.D., Associated Professor at Audit and economic analysis University of State Fiscal Servis of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Пастернак М. М. Аналіз взаємозв’язку фіскальних та монетарних інструментів розвитку економіки. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6459 (дата звернення: 01.03.2024).

Pasternak, М. М. (2018), “Analysis of the relationship between fiscal and monetary instruments of economic development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6459 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.