EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ МЕТОДУ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ НА ВИТРАТИ БУДЖЕТНИХ УСТАНОВ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ
Т. В. Лівошко, О. Л. Лісняк

УДК: 657.901:331

Т. В. Лівошко, О. Л. Лісняк

ВПЛИВ МЕТОДУ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ НА ВИТРАТИ БУДЖЕТНИХ УСТАНОВ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ

Анотація

У статті проведено дослідження особливостей застосування методів оцінки вибуття запасів у бюджетних установах. Розкриті переваги та недоліки кожного з доступних під-ходів, а також обґрунтовано один із методів вибуття запасів, який є оптимальним для медичних установ. Застосування методів оцінки вибуття запасів впливає на загальний рі-вень забезпеченості медичних установ необхідним рівнем медичних препаратів.
В умовах дефіциту фінансування бюджетні установи повинні застосовувати найбільш ефективні підходи до оцінки запасів. В умовах постійного подорожчання лікарських засо-бів при застосуванні методу періодичної середньозваженої собівартості на реалізацію буде списано меншу суму запасів, ніж в методі щомісячної середньозваженої собівартос-ті. В статті обгрунтовано найбільш ефективний для медичних закладів метод списання запасів, який може знайти широке застосовування на Україні.

T. V. Livoshko, О. L. Lisnyak

NFLUENCE OF METHOD OF ESTIMATION OF LEAVING OF SUPPLIES IS ON CHARGES OF BUDZHETNIKH OF ESTABLISHMENTS IN THE FIELD OF MEDICINE

Summary

In the article research of features of application of methods of estimation of leaving of supplies is conducted in budgetary establishments. Exposed advantages and failings each of accessible approaches, and also grounded one of methods of leaving of supplies, which is optimum for medical establishments. Application of me-todiv estimation of leaving of supplies influences on the general level of material well-being of me-dichnikh establishments the necessary level of medical preparations.
In the conditions of deficit of financing budgetary establishments must zastosovu-watts the most effective going near the estimation of supplies. In the conditions of permanent po-dorozhchannya of medications at application of method of periodic sered-nezvazhenoy prime price on realization the less sum of supplies will be written-off, than in the method of monthly serednezvazhenoy prime price. In the article grounded the most effective for medical establishments method of writing of supplies, which can find wide application on Ukraine.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7509

Відомості про авторів

Т. В. Лівошко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

T. V. Livoshko

k.e.n., associate professor of department of account and taxation, Zaporozhia national tekh-nightly university, Zaporizhzhya


О. Л. Лісняк

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. L. Lisnyak

master's degree, Zaporozhia national technical university, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Лівошко Т. В., Лісняк О. Л. Вплив методу оцінки вибуття запасів на витрати буджетних установ у сфері медицини. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6460 (дата звернення: 28.02.2024).

Livoshko, T. V. and Lisnyak, О. L. (2018), “Nfluence of method of estimation of leaving of supplies is on charges of budzhetnikh of establishments in the field of medicine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6460 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.