EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
О. А. Подолянчук

УДК: 657.47/.474

О. А. Подолянчук

ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Анотація

Повсякденна діяльність суб’єктів господарювання пов’язана з витрачанням ресурсів на виробництво, управління, збут, закупівлю тощо. Тому в статті розглянуто питання управління витратами та вагомості обліку як одного з елементів системи управління. В статі визначено зміст бухгалтерського та управлінського обліку, приведено трактування дефініцій «затрати» і «витрати», підтверджено доречність використовувати в економічній літературі терміну «витрати». Проведено дослідження наукових думок щодо визначення «управління витратами», засвідчено процесний та системний підходи до змісту даного трактування та висловлено власну думку. Обґрунтовано систему управління витратами, розкрито її елементи (суб’єкт, об’єкт, завдання, інструменти, методи)та функціональні аспекти (організація, планування, облік, контроль, аналіз, регулювання). Проведено аналіз складу та структури витрат на виробництво, оскільки вони займають значну частину у загальній структурі витрат підприємства. Висловлено думку, що в основу управління витратами повинна бути закладена обґрунтована їх класифікації на підприємстві та система обліку, що адаптовані до вимог управлінських функцій та рішень.

О. А. Podolianchuk

ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF EXPENSES MANAGEMENT

Summary

Everyday activity of business entities is connected with the expenditure of resources for production, management, sales, purchases, etc. Therefore, the article deals with issues of cost management and importance of accounting as one of the elements of the management system. The article defines the content of accounting and management accounting, interprets the definitions of "costs" and "costs", it is confirmed that it is appropriate to use the term "expenses" in the economic literature. The research of scientific ideas about definition of "cost management" was conducted, process and system approaches to the content of this interpretation were confirmed and their own opinion was expressed. The system of cost management is substantiated, its elements (subject, object, tasks, tools, methods) and functional aspects (organization, planning, accounting, control, analysis, regulation) are disclosed. An analysis of the composition and structure of production costs is carried out as they occupy a significant part in the overall structure of the company's expenses. We expressed the view that the basis for cost management should be based on their justified classification in the enterprise and accounting system, adapted to the requirements of management functions and decisions.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7161

Відомості про авторів

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

О. А. Podolianchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation in the branches of the economy, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Подолянчук О. А. Облік в системі управління витратами. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6461 (дата звернення: 01.03.2024).

Podolianchuk, О. А. (2018), “Accounting in the system of expenses management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6461 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.