EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
В. Г. Міняйленко, І. В. Міняйленко, В. В. Биба

УДК: 69:65.016 (477)

В. Г. Міняйленко, І. В. Міняйленко, В. В. Биба

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У науковій статті визначено важливість будівельної галузі, що забезпечує ефективність системи господарювання в Україні. На основі оцінки тенденцій розвитку будівництва сформовано сильні та слабкі сторони можливості і загрози розвитку будівельного комплексу на основі SWOT-аналізу. Проведена діагностика конкурентного середовища будівельного підприємства з урахуванням п’яти конкурентних сил: проникнення нових конкурентів, поява матеріалів-замінників, конкурентні сили покупців, постачальників, конкуренції між існуючими підприємствами. Оцінка впливу конкурентного середовища будівельного підприємства дозволила визначити ключові фактори успіху за ресурсними елементами: виробничі ресурси, фінансові та інвестиційні, трудові ресурси. На основі проведеного дослідження сформовано пропозиції щодо покращення стану будівельної галузі України: впровадження нових засобів механізації, партнерство влади та бізнесу будівельної галузі, фінансування пріоритетних інвестиційних проектів. Ефективність діяльності будівельного комплексу дозволить отримати соціальний, економічний та екологічний ефект.

V. G. Miniailenko, I. V. Miniailenko, V. V. Byba

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

The scientific article defines the importance of the construction industry, which ensures the efficiency of the management system in Ukraine. Based on the assessment of the development trends, the strengths and weaknesses of the opportunities and the threat of development of the construction complex on the basis of SWOT-analysis are formed. The diagnostics of the competitive environment of a construction company took place taking into account the five competitive forces: the penetration of new competitors, the appearance of substitute materials, the competitive forces of buyers, suppliers, competition between existing enterprises. An assessment of the influence of the competitive environment of a construction company has allowed us to identify the key factors of success in terms of resource elements: production resources, financial and investment, labor resources. On the basis of the research, proposals were made to improve the state of the construction industry in Ukraine: the introduction of new means of mechanization, partnership of power and business in the construction industry, financing of priority investment projects. The effectiveness of the construction complex will provide a social, economic and environmental impact.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 9139

Відомості про авторів

В. Г. Міняйленко

головний інженер, Решетилівський РКДБО «Райагробуд», м. Решетилівка

V. G. Miniailenko

chief engineer, Reshetilovskaya regional cooperative state construction organization, Reshetilovka


І. В. Міняйленко

ст. викладач, здобувач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

I. V. Miniailenko

senior lecturer of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


В. В. Биба

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

V. V. Byba

Ph.D., assistant professor of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Міняйленко В. Г., Міняйленко І. В., Биба В. В. Проблеми та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6463 (дата звернення: 28.02.2024).

Miniailenko, V. G., Miniailenko, I. V. and Byba, V. V. (2018), “Problems and perspectives of development of construction industry enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6463 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.