УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА | А Д Глушко | Ефективна економіка №7 2018

Ефективна економіка № 7, 2018

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
А. Д. Глушко

УДК: 658.153

А. Д. Глушко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Аlina Glushko

PhD (Econ.), Associate Professor, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE IN THE SYSTEM OF PROVISION OF EFFECTIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення економічної сутності дебіторської заборгованості та встановлено вагомість її впливу на забезпечення стабільної та ефективної діяльності підприємства. Обґрунтовано необхідність побудови ефективної системи управління дебіторською заборгованістю підприємств з метою покращення фінансового стану, підвищення рівня платоспроможності й фінансової стійкості суб’єктів господарювання. Розглянуто сутність управління дебіторською заборгованістю підприємства як складової частини системи управління оборотними активами. Охарактеризовано основні етапи формування системи управління дебіторської заборгованості на підприємстві в напрямку забезпечення ефективної діяльності підприємства. Наслідком впровадження ефективної системи управління дебіторською заборгованістю правомірно визначено: забезпечення безперервної роботи підприємства; зниження обсягів вільних поточних активів, і, як наслідок, зниження витрат на їх фінансування; прискорення обігу оборотних активів; максимізація прибутку підприємства при збереженні ліквідності; підвищення рівня фінансової безпеки підприємства.

The article analyzes the scientific approaches to determining the economic essence of receivables and set weight of its influence to ensure stable and efficient operation of the enterprise. The necessity of an effective system of accounts receivable management companies to improve financial position, raising solvency and financial stability entities. The essence of management of accounts receivable of the company as an integral part of the management of current assets is considered. Characterize the main stages of the management of accounts receivable in the company to ensure the efficient business enterprise. The consequence of the introduction of effective management of accounts receivable legally defined: to ensure continuous operation of the company; reducing the volumes of free current assets, and, consequently, reducing the cost of their financing; acceleration of circulating assets turnover; maximizing company profits while maintaining liquidity; increase the level of financial security of the enterprise.