EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ
Г. М. Коцюрубенко

УДК: 331.2

Г. М. Коцюрубенко

ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто існуючі точки зору щодо факторів, які впливають на формування доходів домогосподарств. Виділено важливість аналізу макроекономічних факторів як основоположних для вітчизняних реалій функціонування економіки України. Основна увага приділена розгляду взаємодії тих домінант формування доходів домогосподарств, які з’явились чи виокремились відповідно до вимог часу та пов’язані з розвитком мережі Інтернет та сучасних цифрових систем. Проаналізовано тенденції формування та обсяги надходження коштів від аутсорсингової діяльності домогосподарств в Україні, окреслено перспективність даного напрямку для формування доходів населення. Виділено наявність проблемних аспектів щодо формування державної політики при активізації використання Інтернет технологій для формування доходів домогосподарств. Наголошено на важливості врахування соціальних та демографічних особливостей сучасної ситуації в Україні при розробці податкового механізму стягнення податків з окреслених видів діяльності.

A. Kotsiurubenko

DOMINNENTS OF FORMATION OF HOUSEHOLD INCOME IN UKRAINE

Summary

The article considers existing points of view regarding the factors influencing the formation of household incomes. The importance of analysis of macroeconomic factors as the basis for functioning of the Ukrainian economy for the national realities is highlighted. The main attention is paid to the consideration of the interaction of those dominant household income generation that emerged or differentiated according to the requirements of time and related to the development of the Internet and modern digital systems. The tendencies of formation and volume of proceeds from outsourcing activity of households in Ukraine are analyzed, prospects of this direction for formation of incomes of the population are outlined. Problematic aspects regarding the formation of the state policy while increasing the use of Internet technologies for the formation of household incomes are identified . The importance of taking into account the social and demographic features of the current situation in Ukraine during the development of the tax mechanism for collecting taxes from the specified types of activity is emphasized.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7759

Відомості про авторів

Г. М. Коцюрубенко

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Одеський нацональний економічний університет

A. Kotsiurubenko

Candidate of Economics, lecturer Odessa National Economic University

Як цитувати статтю

Коцюрубенко Г. М. Домінанти формування доходів домогосподарств в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6465 (дата звернення: 28.02.2024).

Kotsiurubenko, A. (2018), “Dominnents of formation of household income in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6465 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.