ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ | Г М Коцюрубенко | Ефективна економіка №7 2018

Ефективна економіка № 7, 2018

Переглянути у форматі pdf

ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ
Г. М. Коцюрубенко

УДК: 331.2

Г. М. Коцюрубенко

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Одеський нацональний економічний університет

ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

A. Kotsiurubenko

Candidate of Economics, lecturer Odessa National Economic University

DOMINNENTS OF FORMATION OF HOUSEHOLD INCOME IN UKRAINE

У статті розглянуто існуючі точки зору щодо факторів, які впливають на формування доходів домогосподарств. Виділено важливість аналізу макроекономічних факторів як основоположних для вітчизняних реалій функціонування економіки України. Основна увага приділена розгляду взаємодії тих домінант формування доходів домогосподарств, які з’явились чи виокремились відповідно до вимог часу та пов’язані з розвитком мережі Інтернет та сучасних цифрових систем. Проаналізовано тенденції формування та обсяги надходження коштів від аутсорсингової діяльності домогосподарств в Україні, окреслено перспективність даного напрямку для формування доходів населення. Виділено наявність проблемних аспектів щодо формування державної політики при активізації використання Інтернет технологій для формування доходів домогосподарств. Наголошено на важливості врахування соціальних та демографічних особливостей сучасної ситуації в Україні при розробці податкового механізму стягнення податків з окреслених видів діяльності.

The article considers existing points of view regarding the factors influencing the formation of household incomes. The importance of analysis of macroeconomic factors as the basis for functioning of the Ukrainian economy for the national realities is highlighted. The main attention is paid to the consideration of the interaction of those dominant household income generation that emerged or differentiated according to the requirements of time and related to the development of the Internet and modern digital systems. The tendencies of formation and volume of proceeds from outsourcing activity of households in Ukraine are analyzed, prospects of this direction for formation of incomes of the population are outlined. Problematic aspects regarding the formation of the state policy while increasing the use of Internet technologies for the formation of household incomes are identified . The importance of taking into account the social and demographic features of the current situation in Ukraine during the development of the tax mechanism for collecting taxes from the specified types of activity is emphasized.