EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У МЕНЕДЖМЕНТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
А. Л. Євстахевич

УДК: 338.24:316.4:005.35

А. Л. Євстахевич

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У МЕНЕДЖМЕНТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті виявлено переваги та недоліки окремих міжнародних стандартів соціальної відповідальності для створення і розвитку системи менеджменту соціальної відповідальності підприємств. За результатами аналізу таких стандартів, як Глобальний договір ООН, SА 8000 та ISO 26000:2010 встановлено перспективність їх впровадження на різних рівнях менеджменту соціальної відповідальності. Розглянуто перспективи нефінансової звітності як одного з інструментів менеджменту соціальної відповідальності та доведено можливість її використання як стимулюючого чиннику розвитку соціальної відповідальності за умови поширення відповідних практик в Україні, що вимагає додаткових стимулів з боку держави. Запропоновано алгоритм використання міжнародних стандартів у менеджменті соціальної відповідальності підприємств, зокрема, надано рекомендації для власників підприємств, менеджерів, держави та органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

A. L. Yevstakhevych

PERSPECTIVES OF USING INTERNATIONAL STANDARDS IN THE MANAGEMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

The article reveals the advantages and disadvantages of some international standards of social responsibility for the creation and development of a corporate social responsibility management system. According to the results of the analysis of standards such as UN Global Compact, SA 8000 and ISO 26000:2010, the prospect of their implementation at different levels of social responsibility management has been established. Prospects of non-financial reporting as one of the tools of social responsibility management are considered. It is proved that it can be used as a stimulating factor for the development of social responsibility, subject to the spread of relevant practices in Ukraine, which requires additional incentives from the state. The algorithm of using international standards in the management of corporate social responsibility of the enterprises is offered, in particular, recommendations were given for owners of enterprises, managers, public authorities, local self-government and public organizations.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 8624

Відомості про авторів

А. Л. Євстахевич

викладач Львівського університету бізнесу та права, Львів

A. L. Yevstakhevych

lecturer of Lviv University of Business and Law, Lviv

Як цитувати статтю

Євстахевич А. Л. Перспективи використання міжнародних стандартів у менеджменті соціальної відповідальності підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6467 (дата звернення: 19.06.2024).

Yevstakhevych, A. L. (2018), “Perspectives of using international standards in the management of corporate social responsibility”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6467 (Accessed 19 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.