EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ
В. П. Голівер

УДК: 658.114.45:65.014.1:331.103

В. П. Голівер

ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ

Анотація

У статті наголошено, що існуючі на сьогодні методики оцінки ефективності корпоративного управління не можуть в повній мірі оцінювати таку ефективність, оскільки засновані на оцінці вартості бізнесу, яку неможливо достовірно визначити у вітчизняних умовах. Доведено більшу практичну цінність таких методик, які дозволяють оцінити ефективність заходів у системі корпоративного управління, зокрема, заходів з покращення діяльності органів корпоративного управління. На основі цього запропоновано оцінку ефективності заходів з покращення діяльності органів корпоративного управління проводити з використанням комплексного показника економічних результатів діяльності підприємства. Такий показник є результатом, що відображає наслідки корпоративного управління, виражені у грошовій формі. Розроблено модель залежності таких результатів від бальних оцінок ефективності діяльності органів корпоративного управління. Запропоновано у якості заходу з покращення діяльності наглядової ради формування додаткового робочого органу. Побудовано алгоритми відбору кандидатів до складу дорадчого органу та входження членів дорадчого органу до складу наглядової ради. Визначено показники оцінки ефекту та ефективності розроблених заходів на основі запропонованої моделі.

Vladyslav P. Holiver

QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE: THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF FORMING AND ESTIMATION

Summary

It is marked in the article, that the existing for today methods of corporate management estimation efficiency can not in a complete measure estimate such efficiency, as the costs of business based on an estimation, which it is impossible for certain to define in domestic terms. The greater practical value of such methods which allow to estimate efficiency of measures in the system of corporate management is well-proven, in particular, measures on the improvement of activity of organs of corporate management. On the basis of it the estimation of efficiency of measures is suggested on the improvement of corporate management`s organs activity to conduct with the use of complex index of economic results for enterprise activity. Such index is a result, which represents the consequences of corporate management, shown in a money form. The model of dependence of such results is worked out from the ball estimations of corporate management organs`s efficiency activity. It is offered in quality of measure from the improvement of review broker's activity of forming of additional working organ. The algorithms of selection of candidates are built in the complement of deliberative body and including of deliberative body members in the complement of review broker's. The indexes of effect and efficiency estimation for the worked out measures are certain on the basis of the offered model.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5736

Відомості про авторів

В. П. Голівер

аспірант, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

Vladyslav P. Holiver

postgraduate student SHEE «Krivorozhskiy national university», Kriviy Rig

Як цитувати статтю

Голівер В. П. Якість корпоративного управління: теоретико-методичні аспекти формування та оцінки. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6469 (дата звернення: 01.03.2024).

Holiver, Vladyslav P. (2018), “Quality of corporate governance: theoretical and methodical aspects of forming and estimation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6469 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.