EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА
Ю. О. Луцик

УДК: 657

Ю. О. Луцик

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Анотація

У статті досліджується питання сутності інвентаризації та інвентаризаційного процесу. Визначено поняття “інвентаризація”, її зміст, призначення, практичне застосування. Розглянуто методику організації і проведення інвентаризації через послідовність стадій формування інвентаризаційного процесу. Розкрито зміст та складові інвентаризаційного процесу, проаналізовано послідовність застосування різних методичних підходів та процедур, які забезпечують організацію і раціональне проведення. Акцентовано увагу на інвентаризації як важливої складової системи прийняття управлінських рішень в умовах реформування системи бухгалтерського обліку державного сектору. Проаналізовано перспективи підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на базі якісно сформованої інформаційної інфраструктури, яка включає в себе систему прозорих, відкритих, достовірних показників. Доведено важливість і актуальність інвентаризаційного процесу для суб’єкта державного сектору, основним призначенням якого є визначення достовірності даних обліку і фінансової звітності, з метою забезпечення ефективності прийняття стратегічно важливих для організації управлінських рішень.

Yuliia Lutsyk

INVENTORY PROCESS IN MANAGEMENT DECISIONS MAKING SYSTEM OF THE GOVERNMENT SECTOR ENTITY

Summary

The article studies the essence of inventory and inventory process. Was defined the notion of “inventory”, its scope, purpose and practical implementation. Considered methodology of inventory organization and implementation through sequence of inventory process creation stages. Disclosed content and parts of inventory process, analyzed the sequence of utilization of different methodological approaches and procedures which ensure inventory organization and sustainable implementation. Placed the emphasis at inventory as an important part of the management decision making system in the condition of reformation of government sector accounting system. Analyzed the perspectives of increasing the efficiency of management decision at the ground of good created information infrastructure which includes system of transparent, opened and reliable indicators. Proved the importance and relevance of inventory process for government sector entities, the main purpose of which is determination of reliability of financial reporting and accounting data for ensuring the efficiency of strategically important for the organization management decision making.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7715

Відомості про авторів

Ю. О. Луцик

к. е. н., доцент кафедри фінансового забезпечення військ, Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

Yuliia Lutsyk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of military forces financial support, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Луцик Ю. О. Інвентаризація в системі управлінських рішень суб’єкта державного сектора. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6472 (дата звернення: 28.02.2024).

Lutsyk, Yuliia (2018), “Inventory process in management decisions making system of the government sector entity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6472 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.