EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Черненко, С. Д. Нечитайло

УДК: 338.2

О. В. Черненко, С. Д. Нечитайло

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У даній статті розглянуто загальний порядок формування інноваційної політики на підприємстві, а також визначені маркетингові інструменти, які можуть бути використані на кожному з етапів її формування. Було установлено, що для здійснення ефективної інноваційної діяльності, необхідною є розробка інноваційної політики з дотриманням порядку її формування. Авторами було запропоновано наступні етапи формування інноваційної політики: виявлення актуальності формування інноваційної політики для підприємства; оцінка інноваційного потенціалу; формування стратегії інноваційного розвитку підприємства; розроблення програми інноваційної діяльності; створення системи оцінки інноваційної програми. Був сформований комплекс принципів, яким повинна відповідати ефективна інноваційна політика, а також наведені елементи інноваційної політики.

O. V. Chernenko, S. D. Nechytailo

DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE INNOVATION POLICY OF THE ENTERPRISE

Summary

In this article, the general order of the creation of innovation policy on an enterprise was described and the marketing tools which can be used on every stage of its creation were defined. It was stated that to have an effective innovational activity there's a need to develop an innovational policy sticking to the right order of its creation. The authours offered the following stages of the creation of innovational policy: the revelation of the timeliness of the creation of innovational policy for the company; the estimation of the innovative potential; the creation of the strategy of innovational development of the company; the development of the program of innovational activity; the creation of the system of evaluation of innovative program. The complex of principles for an effective innovation policy was formed and the elements of innovation policy were defined.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7700

Відомості про авторів

О. В. Черненко

ст. викл. кафедри промислового маркетингу, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, м. Київ

O. V. Chernenko

Senior Lecturer of Department of Industrial Marketing, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»


С. Д. Нечитайло

студентка кафедри промислового маркетингу НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, м. Київ

S. D. Nechytailo

student, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

Як цитувати статтю

Черненко О. В., Нечитайло С. Д. Формування ефективної інноваційної політики підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6473 (дата звернення: 28.02.2024).

Chernenko, O. V. and Nechytailo, S. D. (2018), “Development of an effective innovation policy of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6473 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.