EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Е. В. Пахуча

УДК: 338.516.22

Е. В. Пахуча

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті обґрунтована необхідність підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, яке досягається за умови використання наявних конкурентних переваг, виробництва високоякісної продукції, що забезпечить вимоги споживача. Виявлені особливості конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Проведена оцінка впливу факторів на зміну витрат на одну гривню реалізованої продукції сільськогосподарських підприємствах Харківської області. Яка доводить, що одним з чинників підвищення конкурентоспроможності підприємств є зниження основних витрат на виробництво та діяльність підприємства. Однак зазначено, що зменшення відрахувань на соціальні заходи, може негативно вплинути на імідж підприємства, в контексті їх соціальної відповідальності бізнесу. Досліджені показники, що фактори впливу на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств, поділяють на внутрішні і зовнішні, які в свою чергу розгалужуються на різні рівні, в залежності від ступеня контрольованості з боку держави та самого підприємства. Розглянуті складові зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств, свідчать що необхідне комплексне вивчення і врахування кожного із них з метою виявлення сильних і слабких сторін окремого підприємства у кожному конкретному випадку.

E. Pakhucha

INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article substantiates the necessity to increase the competitiveness of agricultural enterprises, which is achieved by using existing competitive advantages, production of high-quality products that will meet the requirements of the consumer. The features of competitiveness of agricultural enterprises are revealed. An estimation of the influence of factors on the change of costs one hryvnia of realized products of agricultural enterprises of Kharkiv region was conducted. This proves that one of the factors of increasing the competitiveness of enterprises is to reduce the main costs of production and activities of the enterprise. However, it is noted that a reduction in deductions for social measures may negatively affect the image of the enterprise in the context of their social responsibility of the business. The research has been carried out that the factors influencing the competitiveness of agricultural enterprises are divided into internal and external ones, which in turn branch into different levels, depending on the degree of control by the state and the enterprise itself. The considered components of external and internal factors of influence on the competitiveness of enterprises, indicate that the necessary comprehensive study and consideration of each of them in order to identify the strengths and weaknesses of the individual enterprise in each case.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 6787

Відомості про авторів

Е. В. Пахуча

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

E. Pakhucha

Ph.D., Associate Professor of Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv

Як цитувати статтю

Пахуча Е. В. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6475 (дата звернення: 28.02.2024).

Pakhucha, E. (2018), “Influence of internal and external factors on the competitiveness of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6475 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.