ІНСТРУМЕНТИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРУ ІТ УКРАЇНИ | І О Ревак | Ефективна економіка №8 2018

Ефективна економіка № 8, 2018

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРУ ІТ УКРАЇНИ
І. О. Ревак

УДК: 65.012

І. О. Ревак

д. е. н., доцент, декан факультету управління та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ІНСТРУМЕНТИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРУ ІТ УКРАЇНИ

Iryna Revak

Doctor of Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Management and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

TOOLS FOR STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF THE IT SECTOR OF UKRAINE

Розглянуто теоретичні і методичні засади дослідження економічної безпеки сектору інформаційних технологій, систематизовано та узагальнено інструментарій формування та реалізації механізму зміцнення економічної безпеки ІТ сфери. Запропоновано структуру механізму зміцнення економічної безпеки сектору інформаційних технологій та розкрито сутність його елементів. Проаналізовано принципи забезпечення фінансової безпеки та основні функції механізму забезпечення фінансової безпеки України. Обґрунтовано внутрішньоструктурні елементи цього механізму, зокрема методи, важелі, інструменти. Проаналізовано функції, які виконує механізм зміцнення економічної безпеки сектору інформаційних технологій України залежно від ступеня реалізації загроз. Зазначено, що функція профілактичного захисту розкривається через комплекс профілактичних заходів з метою недопущення реалізації загроз; функція активного захисту реалізується через активні дії, пов’язані з прийняттям оперативних рішень; функція розвитку передбачає проведення активної безпекової політики. Зазначено, що дія механізму проявляється через проведення комплексу заходів правового, інформаційно-аналітичного, фінансово-економічного та організаційно-управлінського характеру.

The theoretical and methodological principles of the study of economic security of the information technologies sector are considered, the tools of the formation and implementation of the mechanism of strengthening the economic security of the IT sphere are systematized and summarized. The structure of the mechanism of strengthening of economic security of the information technologies sector is proposed and the essence of its elements is disclosed. The principles of ensuring financial security and the main functions of the mechanism of providing financial security of Ukraine are analyzed. The intrastructural elements of this mechanism, in particular methods, levers, tools, are substantiated. The functions that perform the mechanism of strengthening the economic security of the information technology sector of Ukraine depending on the degree of implementation of threats are analyzed. It is noted that the function of preventive protection is disclosed through a set of preventive measures to prevent the implementation of threats; the active protection function is implemented through active actions related to the adoption of operational decisions; the development function implies an active security policy. It is noted that the mechanism of action is manifested through a complex of measures of legal, informational and analytical, financial-economic and organizational and managerial character.