РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ | Н І Ведмідь | Ефективна економіка №8 2018

Ефективна економіка № 8, 2018

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. І. Ведмідь, Л. Д. Романчук

УДК: 332.122:379.84

Н. І. Ведмідь

д. е. н., доцент, декан факультету ресторанно-готельного та туристичногобізнесу, Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

Л. Д. Романчук

асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київського національного торговельно-еконономічного університету, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. I. Vedmid

doctor of science, economics, senior lecturer, dean of the Faculty for the Hotel-Restaurant & Touristic Business, Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

L. D. Romanchuk

assistant lecturer Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

REGIONAL FEATURES OF FORMING MARKETING COMMUNICATIONS OF RESORT-RECREATIONAL ENTERPRISES

Запропоновано методику визначення структури розподілу коштів та частки складових маркетингових комунікацій з урахуванням регіональних особливостей. Сформовано основні групи курортно-рекреаційних підприємств та визначено структуру маркетингових комунікацій для кожної із груп. Проаналізовано регіональні особливості та визначено конкурентоспроможні регіони. Досліджено фактори, які впливають регіональні індекси та розподіл бюджету на маркетингові комунікацій, а саме; дохід від основного виду діяльності, рівень рентабельності, рівень завантаженості, обсяг наданих ліжко – діб, оцінка перспективності розвитку курортно-рекреаційного підприємства. Репрезентовано апробацію методики на прикладі курортно-рекреаційних підприємств. Доведено, що використання методики визначення оптимізованої структури маркетингових комунікацій дозволить точно визначити витрати, що йдуть на систему маркетингових комунікацій та спрогнозувати обсяги отримуваних прибутків курортно-рекреаційних підприємств.

The method of determining the structure of distribution of funds and the share of components of marketing communications with consideration of regional peculiarities is proposed. The main groups of resort and recreational enterprises are formed and the structure of marketing communications for each group is determined. The regional features and determined competitive regions are analyzed. The factors influencing regional indices and distribution of budget on marketing communications, namely; income from the main type of activity, level of profitability, level of congestion, amount of provided bed - days, estimation of the perspective development of the resort and recreational enterprise. The testing of methodology is presented on the example of resort and recreational enterprises. It is proved that the use of the method of determining the optimized structure of marketing communications will accurately determine the costs of going to the system of marketing communications and predict the volume of profits received by resort and recreational enterprises.