EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
І. І. Кравчук, І. А. Кравчук

УДК: 338. 43:633332

І. І. Кравчук, І. А. Кравчук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті окреслено проблеми формування доданої вартості в аграрному секторі економіки України. Досліджено розвиток концептуального обґрунтування доданої вартості в аграрному секторі та виділено його основні вектори – класичний, ланцюговий, соціально-економічного розвитку. Знайдено особливості дослідження формування, використання, відтворення доданої вартості в аграрному секторі та інституціональних й територіальних аспектів її впливу на розвиток аграрних економічних систем.
Запропоновано та обґрунтовано концептуальні підходи до здійснення наукових розвідок доданої вартості в аграрному секторі: процес ний, ціно орієнтований, продуктовий, з позиції виділення функцій доданої вартості, маркетинговий, просторово-мережний, що дозволить використовувати комплексну, міждисциплінарну методологію дослідження формування, використання та відтворення доданої вартості.

I. I. Kravchuk, I. A. Kravchuk

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF VALUE ADDEDIN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

Summary

The article outlines the problems of the creation of added value in the agrarian sector of the Ukrainian economy. The development of the conceptual justification of value added in the agrarian sector has been explored and its main vectors - classical, chain, social and economic development - have been identified. The peculiarities of research on the formation, use, reproduction of value added in the agrarian sector and the institutional and territorial aspects of its influence on the development of agrarian economic systems are found.
Conceptual approaches to realization of scientific researches of value added in the agrarian sector are proposed and substantiated: process, price-oriented, product, from the position of allocation of added-value functions, marketing, space-network, which will allow to use complex, interdisciplinary methodology of research on the formation, use and reproduction of added cost.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 4017

Відомості про авторів

І. І. Кравчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

I. I. Kravchuk

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management of Organizations and Administration them. M.P. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr


І. А. Кравчук

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

I. A. Kravchuk

Candidate of Science in Economic, Senior Lecturer at the Department of Marketing, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Кравчук І. І., Кравчук І. А. Концептуальні підходи до формування доданої вартості в аграрному секторі економіки. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6479 (дата звернення: 29.05.2022).

Kravchuk, I. I. and Kravchuk, I. A. (2018), “Conceptual approaches to the formation of value addedin the agrarian sector of the economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6479 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.