EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ ТА ВІРТУАЛІЗАЦІЇ
С. А. Кузнецова, А. А. Кузнецов

УДК: 657.42: 658.15

С. А. Кузнецова, А. А. Кузнецов

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ ТА ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

Анотація

В статті обґрунтовано ключові завдання системної трансформації методології та організації бухгалтерського обліку та управлінського контролю необоротних матеріальних активів в сучасних умовах інформаційної асиметрії та віртуалізації бізнесу й суспільства в цілому. Сформовано вимоги до підсистеми бухгалтерського обліку та управлінського контролю необоротних матеріальних активів компанії. Визначено складові інформаційного забезпечення управління необоротними матеріальними активами компанії. Окреслено завдання щодо інформації, яка надається у звітах про такі активи з позиції забезпечення її якості. Для інтеграції моніторингу ефективності управління необоротними матеріальними активами в загальну систему управління запропоновано методичні засади «умонтування» визначених підприємством показників в загальну збалансовану систему показників та інструментарій відбору показників моніторингу ефективності управління необоротними матеріальними активами, який спрямований на нівелювання суб'єктивізму в оцінках.

S. A. Kuznetsova, A. A. Kuznetsov

TRANSFORMATION OF METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL FOR LONG-TERM TANGIBLE ASSETS IN CONDITIONS OF INFORMATION ASYMMETRY AND VIRTUALIZATION

Summary

The article substantiates the key tasks for methodology and organization of accounting and management control systematic transformation of long-term tangible assets in the current conditions of information asymmetry and virtualization of business and society as a whole. The requirements for the subsystem of accounting and management control for long-term tangible assets of the company have been formed. The components of the information management for long-term tangible assets of the company are determined. The tasks of information provided in the reports on such assets from the standpoint of ensuring its quality is outlined. To integrate the monitoring of the management for long-term tangible assets into the general management system the methodical principles of "installation" of the indicators determined by the enterprise are proposed in the BSC-system of indicators and tools for selecting indicators for monitoring the management of for long-term tangible assets, aimed at leveling subjectivity in the estimates.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 3879

Відомості про авторів

С. А. Кузнецова

доктор економічних наук, професор, проректор, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

S. A. Kuznetsova

doctor of Economics, professor, vice-rector, Banking University, Kyiv


А. А. Кузнецов

кандидат економічних наук, докторант, доцент кафедри економіки та менеджменту, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

A. A. Kuznetsov

Candidate of Sciences (Economics), doctoral student, associate professor of Department of economics and management, Banking Universit, Kyiv

Як цитувати статтю

Кузнецова С. А., Кузнецов А. А. Трансформація методології та організації бухгалтерського обліку й управлінського контролю необоротних матеріальних активів в умовах інформаційної асиметрії та віртуалізації. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6480 (дата звернення: 23.05.2022).

Kuznetsova, S. A. and Kuznetsov, A. A. (2018), “Transformation of methodology and organization of accounting and management control for long-term tangible assets in conditions of information asymmetry and virtualization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6480 (Accessed 23 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.