EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВ
Н. О. Лоханова

УДК: 336.221.262

Н. О. Лоханова

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

На підставі проведеного огляду проблемних аспектів інформаційного забезпечення системи трансфертного ціноутворення доведено, що оптимальним підходом до його поліпшення є налагодження постійно діючого документообігу накопичення, використання і архівування даних задля обґрунтування рівня трансфертних цін, які застосовуються для контролю по контрольованих операціях і подальшого складання управлінської, фінансової і податкової звітності.
Запропонована послідовність дій для формування єдиної системи документообігу управлінського і фінансового обліку, яка б в забезпечила менеджмент інформацією стосовно всіх операцій з афілійованими особами, що підпадають під контроль. Створення такої системи та її робота в постійному режимі може суттєво знизити ризики для компаній з урахуванням постійного розширення ділового партнерства підприємств.

Nataliia Lokhanova

PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF TRANSFER PRICING IN THE SYSTEM OF BUSINESS PARTNERSHIP OF ENTERPRISES

Summary

On the basis of the review of the problem aspects of the information provision of the transfer pricing system, it is proved that the optimal approach to its improvement is to establish a permanent working document for the accumulation, use and archiving of data in order to justify the level of transfer prices that are used to control the controlled operations and the subsequent drawing up of managerial, financial and tax reporting.
The proposed sequence of actions for the formation of a single system of document management of management and financial accounting, which would provide management information on all operations with affiliated persons subject to control. Creating such a system and its continuous operation can significantly reduce the risks for companies, taking into account the constant expansion of business partnerships of enterprises.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 191

Відомості про авторів

Н. О. Лоханова

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, ACCA/DipIFR, Одеський національний економічний університет

Nataliia Lokhanova

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, ACCA/DipIFR, Odessa National Economic University

Як цитувати статтю

Лоханова Н. О. Проблеми інформаційного забезпечення трансфертного ціноутворення в системі ділового партнерства підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6481 (дата звернення: 17.07.2019).

Lokhanova, Nataliia (2018), “Problems of information support of transfer pricing in the system of business partnership of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6481 (Accessed 17 Jul 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.