ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ | А О Касич | Ефективна економіка №8 2018

Ефективна економіка № 8, 2018

Переглянути у форматі pdf

ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ
А. О. Касич

УДК: 627.12: 330.52

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

A. О. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

WATER RESOURCES OF UKRAINE AS A BASIS FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT COMPLEX

У статті розкрито багатогранну роль водних ресурсів у забезпеченні стійкого розвитку господарства у сучасних умовах. Синтез наукових джерел та документів Міжнародних організацій дозволив окреслити ключові проблеми водокористування, які потребують негайного вирішення, зокрема зростання попиту на водні ресурси у аграрному секторі, зниження ефективності використання у транспортному комплексі, підвищення рівня забруднення тощо. Досліджено показники використання водних ресурсів у розвитку транспортного комплексу України. Наголошено на посиленні впливу на негативних наслідків кліматичних та техногенних змін на кількісні показники водних ресурсів. Встановлено важливість активізації використання водних ресурсів у розвитку транспортного комплексу, що має ряд переваг у порівнянні з іншими видами транспорту. Проведено дослідження рівня конкуренції у секторі річкових перевезень та визначено основні чинники переваг даного виду транспортування. Запропоновано перелік ключових заходів щодо підвищення рівня та ефективності використання водних ресурсів у розвитку транспортного комплексу України.

This article investigates the multifaceted role of water resources in ensuring sustainable development of the economy in modern conditions. Synthesis of scientific sources and documents of international organizations has allowed to outline the key problems of water use, which require immediate solution, in particular the growth of demand for water resources in the agricultural sector, reduction of the efficiency of use in the transport complex, increase of pollution level, etc. The indicators of water resources use in the development of the transport complex of Ukraine are researched. The increase of influence on negative effects of climatic and technogenic changes on quantitative indicators of water resources is emphasized. The importance of intensifying the use of water resources in the development of the transport complex, which has several advantages over other types of transport, is established. The level of competition in the river transport sector was studied and the main factors of the advantages of this type of transportation were determined. The list of key measures to increase the level and efficiency of water resources use in the development of the transport complex of Ukraine is proposed.