EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЇ АУТСОРСИНГУ В УПРАВЛІННІ ПОДАТКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ
М. В. Мельникова, К. В. Косицький

УДК: 330.1:336.25

М. В. Мельникова, К. В. Косицький

ТЕХНОЛОГІЇ АУТСОРСИНГУ В УПРАВЛІННІ ПОДАТКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ

Анотація

У статті розглянуті та обґрунтовані можливості використання технологій аутсорстнга в управлінні податковими зобов'язаннями промислового холдингу. Охарактеризована роль аутсорсингу як виду партнерської взаємодії та інструменту стратегічного управління організацією. Визначено форми аутсорсингу функцій і сфер управління організацією. Представлені основні напрями використання технології аутсорсингу в управлінні фінансами великих підприємств і об’єднань, включаючи промислові холдинги. Визначено, що управління податковими зобов'язаннями виступає важливою ланкою в системі корпоративного управління фінансами промислового холдингу. Управління податковими зобов'язаннями промислового холдингу включає три основні групи завдань: інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління податковими зобов'язаннями; функціональний підхід до управління витратами на виконання податкових зобов'язань (планування, облік, аналіз, контроль); розробку ситуаційних рішень за результатами податкового бюджетування і податкової оптимізації. Рішення зазначених груп завдань з використання технологій аутсорсингу вимагає комплексного підходу. Комплексний підхід передбачає скоординовану взаємодію представників профільного департаменту холдингу і сервісної консалтингової компанії при обґрунтуванні і прийнятті рішень з управління податковими зобов'язаннями. Подальших досліджень потребують питання забезпечення розмежування компетенції, пріоритетів і оцінка ризиків при прийнятті рішень на основі комплексного підходу.

M. V. Melnikova, C. V. Kosytskiy

ТECHNOLOGIES OF OUTSOURCING IN MANAGING TAX LIABILITIES OF AN INDUSTRIAL HOLDING

Summary

The article examines the technologies of outsourcing and gives grounds for its using in managing tax liabilities of an industrial holding. The role of outsourcing is characterized as a kind of partnership and as a tool for strategic management of the organization. Forms of outsourcing are defined when it goes about the functions and spheres of management of the organization. The main directions for using the technologies of outsourcing in financial management of large enterprises and corporations, including industrial holdings are presented. It was determined that the management of tax liabilities is an important link in the system of corporate financial management of an industrial holding. Management of the industrial holding’s tax liabilities includes three main groups of tasks: information and analytical support of the process of managing tax liabilities; a functional approach to managing the costs of meeting tax obligations (planning, accounting, analysis, control); development of situational decisions on the results of tax budgeting and tax optimization. To solve these groups of tasks with the use of outsourcing technologies one should use an integrated approach. The complex approach presupposes coordinated interactions between the representatives of the holding's profile department and the service consulting company when justifying and making decisions on tax liabilities management. Further studies should be aimed at the issues of ensuring the distribution of powers, priorities and risk assessment in making decisions on the basis of the integrated approach.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 168

Відомості про авторів

М. В. Мельникова

д. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

M. V. Melnikova

Doctor of Economic Science, Associate Professor , Leading Researcher Department of Economic and Legal Problems of City-study Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Кyiv


К. В. Косицький

здобувач, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

C. V. Kosytskiy

Competitor of scientific degree, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine Кyiv

Як цитувати статтю

Мельникова М. В., Косицький К. В. Технології аутсорсингу в управлінні податковими зобов'язаннями промислового холдингу. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6483 (дата звернення: 17.07.2019).

Melnikova, M. V. and Kosytskiy, C. V. (2018), “Тechnologies of outsourcing in managing tax liabilities of an industrial holding”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6483 (Accessed 17 Jul 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.