EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Л. І. Васечко

УДК: 658.15

Л. І. Васечко

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті розглянуто види фінансової кризи на підприємстві – кризу ліквідності, кризу прибутковості, стратегічну кризу; розкрито підходи до розуміння антикризового управління; визначено заходи антикризового управління в залежності від фаз кризи та можливі наслідки; означено складові механізму антикризового управління підприємством: діагностику фінансового стану, моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища, оцінку бізнесу підприємства, маркетинг і бенчмаркінг, організаційно-виробничий менеджмент, менеджмент персоналу та мотивацію, фінансовий менеджмент, антикризову інноваційну політику, внутрішній аудит, систему антикризового контролінгу; відображено інструментарій контролінгу за періодом дії; представлено визначення антикризового контролінгу як пріоритетного елементу механізму попередження загрози банкрутства; репрезентовано модель процесу діагностики кризового стану підприємства; охарактеризовано індикатори загрози банкрутства при здійсненні експрес-діагностики неплатоспроможності; сформульовано особливості розробки механізму попередження загрози банкрутства.

Lyudmila Vasechko

ANTI-CRISIS MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT FOR PREVENTION OF THE BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE

Summary

The article opens up the types of financial crisis in the enterprise - liquidity crisis, profitability crisis, strategic crisis; approaches to the understanding of crisis management are revealed; measures of crisis management are determined depending on the phases of the crisis and possible consequences; the components of the mechanism of crisis management of the enterprise are defined: the diagnosis of the financial state, monitoring of the external and internal environment, business enterprise valuation, marketing and benchmarking, organizational and production management, personnel management and motivation, financial management, anti-crisis innovative policy, internal audit, anti-crisis control system; controlling tools are displayed for the period of validity; the definition of anti-crisis control is presented as a priority element of the mechanism for preventing the threat of bankruptcy; the model of the diagnostic process of the crisis state of the enterprise is represented; bankruptcy threat indicators are described while performing rapid insolvency diagnostics; the peculiarities of the development of a mechanism for preventing the threat of bankruptcy are formulated.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 4269

Відомості про авторів

Л. І. Васечко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Lyudmila Vasechko

PhD in Econ.Sc., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

Як цитувати статтю

Васечко Л. І. Антикризове управління як інструмент попередження загрози банкрутства підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6484 (дата звернення: 29.05.2022).

Vasechko, Lyudmila (2018), “Anti-crisis management as an instrument for prevention of the bankruptcy of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6484 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.