EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БІЗНЕС-КУЛЬТУРА, СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Р. А. Муха

УДК: 658:330.87

Р. А. Муха

БІЗНЕС-КУЛЬТУРА, СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «бізнес-культура» та виділено три основні класифікаційні ознаки, за якими згруповані визначення, зокрема, як: система норм і цінностей, ставлення людей до праці, культура сучасного підприємця. Також визначена доцільність розмежування таких понять, як «корпоративна культура» та «організаційна культура». Поняття корпоративна культура орієнтована на некомерційні корпорації, тоді як організаційна культура поширюється на всі форми організацій, включаючи малий бізнес, приватні компанії та некомерційні організації. Досліджено типи корпоративної культури С. Стюарта відносно таких критеріїв: - як люди взаємодіють; - як люди відповідають на зміни. Виділено стилі корпоративної культури підприємства. Також у науковій літературі виокремлюється поняття «бізнес-культура», особливою рисою якої є національні риси та особливості ведення підприємницької діяльності кожної країни. Саме бізнес-культура визначає зовнішню оболонку ведення підприємницької діяльності, а корпоративна і організаційна - внутрішню. Також у статті розглянуто основні види бізнес-культур та їх розміщення стосовно географічної складової. Серед моноактивних, реактивних та поліактивних бізнес-культур виділено перехідний тип бізнес-культури, який притаманний сучасному українському підприємництву.

R. A. Mukha

BUSINESS CULTURE, THE ESSENCE AND THE MAIN CHARACTERISTICS

Summary

The article defines the essence of the concept of "business culture" and identifies three main classification features, which group the definitions, in particular: the system of norms and values, the attitude of people to work, the culture of a modern entrepreneur. There are determined the expediency of differentiating concepts such as "corporate culture" and "organizational culture". The notion of corporate culture is oriented towards non-profit corporations, while organizational culture extends to all forms of organizations, including small businesses, private companies and non-profit organizations. The types of corporate culture of S. Stewart investigated in relation to the following criteria: how people interact; how people are responding to changes. There are reviewed the styles of corporate culture. In the article signed out the notion of "business culture". The special feature of it is the national features and peculiarities of conducting entrepreneurial activity of each country. The business culture defines the outer environment of entrepreneurial activity, and corporate and organizational culture are internal environment. The article deals with the main types of business cultures and their location in relation to the geographical component. Among the monoactive, reactive and polyactive business cultures, there is identified the transitional type of business culture that is characteristic of modern Ukrainian entrepreneurship.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 451

Відомості про авторів

Р. А. Муха

к. е. н., старший викладач, Тернопільський національний економічний університет

R. A. Mukha

Ph.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university

Як цитувати статтю

Муха Р. А. Бізнес-культура, сутність та основні характеристики. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6485 (дата звернення: 23.07.2019).

Mukha, R. A. (2018), “Business culture, the essence and the main characteristics”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6485 (Accessed 23 Jul 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.