EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ФАКТОРИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Фаринович

УДК: 339.178.3

І. В. Фаринович

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ФАКТОРИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто методичний підхід до оцінювання економічної доцільності факторингу в діяльності торговельних підприємств. В основу запропонованого підходу покладено основні критерії ефективності використання факторингу на підприємствах торговельної галузі: прибутку, витрат, оборотності та порівняння. На основі цих критеріїв запропоновано чотири групи показників економічної доцільності використання факторингу, а саме: показники, які характеризують економічне зростання за доходом від реалізації, валовим прибутком та оборотними активами торговельних підприємств із застосуванням факторингу; показники, які характеризують швидкість обертання оборотних активів; показники, які характеризують витратовіддачу або витратомісткість факторингу та банківського кредиту; показники, які характеризують співвідношення економічної ефективності факторингових операцій та банківського кредиту. Запропоновані показники дають змогу обґрунтовувати ефективність функціонування торговельних підприємств на засадах факторингу. Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень щодо ефективності використання факторингу на підприємствах торгівлі.

I. Farynovych

METHODICAL APPROACH TO EVALUATION ECONOMIC PERFORMANCE OF FACTORING IN THE ACTIVITIES TRADE ENTERPRISES

Summary

The article considers methodical approach to assessing the economic feasibility of factoring in the activities of trade enterprises. The basis of the proposed approach is based on the main criteria of efficiency of use of factoring for businesses trading industry: profit, cost, turnover, and comparisons. Based on these criteria, four groups of indicators are proposed of the feasibility of using factoring, namely: indicators of economic growth by income from sales, gross income and current assets of trade enterprises with the use of factoring; indicators of the speed of rotation of working capital; indicators costs effectiveness or costs capacity factoring and bank credit; indicators economic effectiveness ratio of factoring transactions and bank credit. The proposed indicators provide an opportunity to justify the efficiency of functioning of trading enterprises on the basis of factoring. The methodical approach to assessing the economic feasibility of factoring in the activities of trade enterprises will facilitate the adoption of sound management decisions on the effectiveness of factoring in trade enterprises.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 190

Відомості про авторів

І. В. Фаринович

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

I. Farynovych

PhD in economics, senior teacher of department of finances, accounting and analysis Institute of enterprise and perspective technologies Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Фаринович І. В. Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності факторингу в діяльності торговельних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6486 (дата звернення: 23.07.2019).

Farynovych, I. (2018), “Methodical approach to evaluation economic performance of factoring in the activities trade enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6486 (Accessed 23 Jul 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.