EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙ
Н. О. Коваль

УДК: 331.108.45

Н. О. Коваль

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙ

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню та розробці практичних рекомендацій щодо фінансових аспектів стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах інновацій. Виокремлено принципи фінансового стимулювання професійної підготовки кадрів в умовах розвитку ринкових відносин, конкуренції, модернізації технології виробництва тощо. Розглянуто структурні компоненти аспектів фінансового стимулювання, поліпшення організації, заохочення і подальшого розвитку професійної підготовки персоналу підприємств та розвитку їх трудового потенціалу, з метою досягнення високої ефективності виробництва та підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку праці. З’ясовано також які чинники ускладнюють фінансування професійної підготовки на виробництві. Головним з яких є низький ступень відповідальності роботодавців за рівень професіоналізму та кваліфікації робітників, небажання витрачати на це кошти. Запропоновано основні підходи щодо підвищення ефективності системи фінансування професійної підготовки кадрів, розвитку їх трудового потенціалу. Наведені основні соціально-економічні заходи спрямовані на модернізацію професійної підготовки кадрів, розвиваючи інтегровану систему, яка базується на ефективному співробітництві осіб, які навчаються, закладів професійної освіти та роботодавців спрямовуючи таким чином інвестиції в людський капітал.

N. O. Koval

FINANCIAL ASPECTS OF IMPROVING THE DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL IN THE CONDITIONS OF INNOVATION

Summary

This article is devoted to the research and development of practical recommendations on the financial aspects of stimulating the development of labor potential in the context of innovation. The principles of financial stimulation of professional training in the conditions of development of market relations, competition, modernization of production technology, etc. are singled out. The structural components of the aspects of financial stimulation, improvement of organization, encouragement and further development of professional training of the personnel of enterprises and development of their labor potential are considered in order to achieve high efficiency of production and increase of the competitiveness of the personnel in the labor market. It is also found out what factors make it difficult to finance professional training in production. The main one is the low level of employers' responsibility for the level of professionalism and skills of workers, the reluctance to spend on this. The main approaches to increasing the efficiency of the system of financing professional training of personnel, development of their labor potential are offered. The main socio-economic measures aimed at modernizing vocational training are presented, developing an integrated system based on the effective cooperation of the persons studying, vocational education institutions and employers, thus directing investments in human capital.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 225

Відомості про авторів

Н. О. Коваль

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця

N. O. Koval

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Коваль Н. О. Фінансові аспекти стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах інновацій. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6487 (дата звернення: 23.07.2019).

Koval, N. O. (2018), “Financial aspects of improving the development of labor potential in the conditions of innovation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6487 (Accessed 23 Jul 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.