СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕКСПОРТУ ТА ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ | М В Мазур | Ефективна економіка №8 2018

Ефективна економіка № 8, 2018

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕКСПОРТУ ТА ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
М. В. Мазур, К. В. Сіренко

УДК: 311.311

М. В. Мазур

канд. ек. наук, доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

К. В. Сіренко

канд. ек. наук, доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕКСПОРТУ ТА ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

M. V. Mazur

candidate of economic sciences, associate professor of department of statistics, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman

К. V. Sirenko

candidate of economic sciences, associate professor of department of statistics, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman

STATISTICAL ANALYSIS OF EXPORT CONCENTRATION AND INTRAINDUSTRY TRADE IN UKRAINE

Вивчення залежності зовнішнього сектора економіки від кон’юнктури на світових ринках та здійснення структурних змін є одним з пріоритетних напрямів економічної політики держави. У статті за допомогою показників концентрації визначено ступінь концентрації експорту для торгівлі товарами в цілому та торгівлі з країнами Європейського Союзу. Проаналізовано динаміку показників концентрації експорту за останні п’ять років в Україні. На основі ана¬лізу визначено ступінь залежності експортного сектора економіки від зовнішньоекономічних факторів. Проаналізовано динаміку внутрішньо¬галузевої торгівлі за допомогою індексу Грубеля-Ллойда для торгівлі товарами в цілому, торгівлі з країнами Європейського Союзу та за окремими товарними групами. Зроблено висновки про необхідність структурної перебудови експорту шляхом розширення асортименту експортної продукції.

Study of the dependence of the external sector of the economy from the situation on the world markets and the implementation of structural changes is one of the priority directions of economic policy of the country. By using the concentration coefficients the level of export concentration for general trade in goods and trade with European Union countries is estimated in the article. The dynamics of export concentration coefficients over the last five years in Ukraine is analyzed. The level of dependence of the export sector of the economy from external economic factors is estimated. By using Grubel-Lloyd index the dynamics of intraindustry trade for general trade in goods, trade with European Union countries and individual commodity groups is analyzed. Conclusions for changes in export structure by expanding the range of export products are made.