МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УЧАСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ | О В Сотула | Ефективна економіка №8 2018

Ефективна економіка № 8, 2018

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УЧАСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ
О. В. Сотула

УДК: 338.46:378.14

О. В. Сотула

к. е. н., доцент кафедри економіки ті міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УЧАСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

Oksana Sotula

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and International Economic Relations The Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, Cherkasy

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PARTICIPATION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE LIFELONG LEARNING

Метою статті є вивчення міжнародного досвіду організації неперервної освіти для різних вікових груп, основних напрямів її реалізації та джерел фінансування. Було доведено, що навчання впродовж життя служить функції удосконалення особистості для отримання більших знань як для себе, так і для суспільства в цілому. Протягом останніх років навчання впродовж життя стало більш помітним в порядку денному вищої освіти у світі. Упровадження безперервної освіти в Україні вимагає як збільшення участі населення в освітніх програмах, так і розширення присутності на цьому ринку вищих навчальних закладів.
В економіці знань університети стають генераторами, провідниками нового знання, зростає їх внесок в соціальний і культурний розвиток як країни в цілому так міст та регіонів зокрема. Тому необхідним є напрацювання стратегій ВНЗів у системі навчання протягом життя, які повинні бути адаптовані до місцевої ситуації з урахуванням фінансових варіантів і вимог місцевого ринку праці.

The purpose of the article is to study the international experience of organizing lifelong education for different age groups, the main areas of implementation and sources of funding for education. The article proves that lifelong learning improves the personality, gives more knowledge both to oneself and to society as a whole. In recent years, lifelong learning has become more prominent on the agenda of higher education in the world. The introduction of continuous education in Ukraine requires an increase in the participation of the population in educational programs and the expansion of the presence of higher education institutions in this market.
In the knowledge economy, universities become generators, conductors of new knowledge. The contribution of universities to the social and cultural development of the country, the city and the region is growing. Therefore, it is necessary to develop strategies for higher education institutions in the lifelong learning system. They should be adapted to the local situation, taking into account the financial options and requirements of the local labor market.