EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАГМАТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
В. В. Угрин

УДК: 336.263.

В. В. Угрин

ПРАГМАТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Анотація

В роботі окреслено проблеми що існують у сфері податкового контролю в Україні. На основі систематизації поглядів провідних сучасних науковців розкрито суть поняття податковий контроль. В результаті проведеного аналізу відзначено суттєве скорочення кількості платників податків впродовж останніх років.
В статті відзначено позитивний вплив прийняття Податкового кодексу України та ризикоорієнтованої системи відбору платників податків на здійснення податкового контролю та кількість проведених податкових перевірок. Поряд із тим, в роботі продемонстровано, що незважаючи на зменшення кількості податкових перевірок обсяги донарахованих штрафних санкцій суттєво зросли впродовж останніх років. Основний акцент зроблено на невиконанні платників податків грошових зобов’язань донарахованих в результаті проведених податкових перевірок. Виокремлено та систематизовано напрямки удосконалення податкового контролю.

V. V. Uhryn

PRAGMATIC FOR THE IMPLEMENTATION OF TAX CONTROL IN UKRAINE

Summary

The work outlines the problems that exist in the field of tax control in Ukraine. On the basis of systematization of the views of leading modern scholars, the essence of the concept of tax control is disclosed. As a result of the analysis, a significant reduction in the number of taxpayers during the last years has been noted.
The article highlighted the positive impact of the adoption of the Tax Code of Ukraine and the risk-oriented system for selecting taxpayers for tax control and the number of tax audits carried out. At the same time, the work demonstrated that, despite the decrease in the number of tax audits, the amount of paid penalties has significantly increased over the past years. The main emphasis is on non-fulfillment of taxpayers' monetary obligations accrued as a result of tax audits. The directions of improvement of tax control are singled out and systematized.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 202

Відомості про авторів

В. В. Угрин

к. е. н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. V. Uhryn

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Taxes and Fiscal Policy Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Угрин В. В. Прагматика здійснення податкового контролю в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6493 (дата звернення: 23.07.2019).

Uhryn, V. V. (2018), “Pragmatic for the implementation of tax control in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6493 (Accessed 23 Jul 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.