ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ | В П Козлов | Ефективна економіка №8 2018

Ефективна економіка № 8, 2018

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
В. П. Козлов

УДК: 330.354:336.57

В. П. Козлов

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

V. P. Kozlov

Ph. D. of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance and Banking, Vasyl’s Stus Donetsk National University, Vinnytsia

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню такого механізму економічного зростання, як державно-приватне партнерство. Цей механізм, який представляє собою симбіоз ринкових та неринкових джерел, може грати більш значну роль у фінансуванні інвестиційної діяльності, залученні додаткових коштів у бюджетний сектор. Він дасть можливість вирішити завдання підвищення життєвого рівня населення на основі підвищення темпів зростання економіки. В статті проведено аналіз статистичних показників щодо стану укладання угод державно-приватного партнерства в Україні; виявлено, що переважною формою державно-приватного партнерства є концесія; виявлено основні причини, які стримують розвиток державно-приватного партнерства в Україні та сформульовано пропозиції, які дозволять розширити використання механізму державно-приватного партнерства у процесі удосконалення взаємовідносин між державою та приватним капіталом.

The article is devoted to the study of such a mechanism of economic growth as a public-private partnership. This mechanism, which is a symbiosis of market and non-market sources, can play a more significant role in financing investment activities, attracting additional funds to the budget sector. It will enable to solve the problems of raising the living standards of the population on the basis of increasing the rate of economic growth. The article analyzes the statistical indicators of concluding public-private partnership agreements in Ukraine. The prevailing form of public-private partnership is revealed to be a concession. We have discovered the main reasons that hamper the development of public-private partnership in Ukraine and have formulated some proposals that will expand the use of mechanism of public-private partnership in the process of improving the relationship between governmental and private capitals.