EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ
Л. А. Майстер

УДК: 657

Л. А. Майстер

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ

Анотація

У статті досліджено складові частини облікового циклу підприємства як структурного елемента господарського середовища. З огляду на це актуальним в організації облікового процесу є удосконалення циклу обробки облікової інформації. Об’єктом дослідження виступив процес формування облікового циклу та узагальнення даних бухгалтерського обліку у фінансовій звітності підприємства. Виокремлено методичний інструментарій як шлях вирішення поставленої мети у процесі дослідження облікового циклу підприємства: методи логічного узагальнення, методи формалізації, методи індукції та дедукції. За результатами дослідження встановлено та виокремлено основні специфічні для національних стандартів бухгалтерського обліку фактори впливу на організацію облікового процесу підприємства, що надало можливість врахувати ряд особливостей періодичного звітування щодо достовірності результатів діяльності підприємства. На основі проведеного дослідження сформовано та деталізовано характеристику етапів циклу обробки облікової інформації в рамках єдиної облікової системи. Проведене дослідження надало змогу ідентифікувати та сформувати, виходячи з погляду інформаційного забезпечення, етапи облікового циклу, навести порядок узагальнення інформації у формах фінансової звітності підприємства. Отримані результати дослідження нададуть можливості достовірного висвітлення облікової інформації як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам. Перспективою подальших досліджень в означеному науковому напрямку є вивчення кола актуальних питань щодо стратегічних шляхів удосконалення процесу консолідації фінансових звітів дочірніх підприємств у материнського; дольової участі у спільних та іноземних підприємствах; виявленні некоректних помилок минулих років та пов’язаних з ними коригувальними діями; дослідження методології переоцінки статей фінансових звітів; іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними міжнародними та національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку.

L. A. Maister

FEATURES OF THE ACCOUNTING CYCLE GENERALIZATION OF CURRENT ACCOUNT DATA

Summary

The article deals with the components of the accounting cycle of the enterprise as a structural element of the economic environment. With this in mind, the improvement of the processing cycle of accounting information is relevant in the organization of the accounting process. The object of the study was the process of formation of the accounting cycle and generalization of accounting data in the financial statements of the enterprise. The methodical toolkit is singled out as a way of solving the set goal in the process of research of the enterprise accounting cycle: methods of logical generalization, methods of formalization, methods of induction and deduction. According to the results of the study, the main specific factors for the national accounting standards were identified and identified the factors of influence on the organization of the accounting process of the enterprise, which made it possible to take into account a number of features of periodic reporting on the reliability of the results of the enterprise. On the basis of the conducted research, the characteristic of the stages of the processing of accounting information within the framework of a single accounting system has been formed and detailed. The conducted research made it possible to identify and form, based on the information provision, the stages of the accounting cycle, to set the procedure for summarizing the information in the forms of financial reporting of the enterprise. The obtained research results will provide the possibility of reliable coverage of the accounting information for both external and internal users. The prospect of further research in the identified scientific direction is the study of a range of topical issues regarding strategic ways to improve the process of consolidation of financial statements of subsidiaries in the parent; share participation in joint and foreign enterprises; detection of incorrect mistakes of past years and related corrective actions; studying the methodology of revaluation of financial statement articles; other information, disclosure of which is provided by the relevant international and national accounting standards.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 219

Відомості про авторів

Л. А. Майстер

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

L. A. Maister

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Accounting and Тaxation, Vinnitsia Іnstitute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Майстер Л. А. Особливості облікового циклу узагальнення даних поточного обліку. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6497 (дата звернення: 23.07.2019).

Maister, L. A. (2018), “Features of the accounting cycle generalization of current account data”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6497 (Accessed 23 Jul 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.