EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
О. І. Тимченко

УДК: 336.1:334.012.64

О. І. Тимченко

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

Проведено дослідження сучасного стану та перспектив розвитку малого підприємництва, проаналізовано динаміку основних показників та фінансових результатів діяльності суб’єктів малого підприємництва. Розглянуто особливості основних способів фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва: самофінансування, державне фінансування, банківське кредитування, лізинг, факторинг, венчурне фінансування. Встановлено, що самофінансування переважає у фінансовому забезпеченні розвитку малого підприємництва, проте проблема збитковості вітчизняних малих підприємств стимулює необхідність пошуку інших джерел фінансування. Залучені джерела повинні забезпечувати ефективний розвиток малого підприємництва, проте доступність цих джерел для малого підприємництва на сучасному етапі обмежена в результаті відсутності ефективної державної регуляторної політики та інфраструктури фінансової підтримки малого підприємництва. Виявлено проблеми та запропоновано шляхи підвищення ефективності фінансового забезпечення малого підприємництва на перспективу.

O. I. Tymchenko

PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Summary

The research of the current state and prospects of small business development was conducted, the dynamics of the main indicators and financial results of the activity of small business entities was analyzed. Features of the main methods of financial support for small business development are considered: self-financing, state financing, bank lending, leasing, factoring, venture financing. It has been established that self-financing prevails in the financial support of the development of small business, but the problem of the loss-making of domestic small enterprises stimulates the need to find other sources of funding. The attracted sources should ensure the effective development of small business, but the availability of these sources for small businesses at the present stage is limited due to the lack of effective state regulatory policy and infrastructure of financial support for small businesses. Problems are revealed and ways of increasing the efficiency of financial support of small business for the future are proposed.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 4194

Відомості про авторів

О. І. Тимченко

старший викладач кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

O. I. Tymchenko

senior lecturer, department of economics and law, National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Тимченко О. І. Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6498 (дата звернення: 23.05.2022).

Tymchenko, O. I. (2018), “Problems of financial support for small business development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6498 (Accessed 23 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.