EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТРАКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ З ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Т. О. Ніколайчук

УДК: 347.454 (1-751.3)

Т. О. Ніколайчук

КОНТРАКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ З ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Анотація

У багатоьох розвинутих країнах світу розвиток природоохоронної галузі відіграє важливу роль у забезпеченні екологічної та ресурсової безпеки, в той же час одну з провідних ролей у забезпеченні сталого формування галузі відіграє людський ресурс. Саме персонал забезпечує основні вектори діяльності будь-якої галузі, та є її рушійною силою, тому від рівня його кваліфікації та ділових якостей залежить ступінь відповідності галузі вимогам сучасного супсільства. З метою залучення кваліфікованих, дисциплінованих, відповідальних працівників до роботи в природоохоронній або природно-заповідній галузі необхідно максимально персоналізувати трудові відносини шляхом укладення з ними контрактів, де буде враховано обсяг та коло їх прав та обов'язків, ступінь відповідальності та засоби економічного, правового, соціального та побутового забезпечення цих осіб.
Вивчення контракту не є новим не тільки в галузі трудового права, але й всіх суміжних царинах, однак спроба дати аналіз і визначити місце контракту в подальшому розвитку та трансформації трудових відносин є новою та актуальною. Поява контракту як особливої форми врегулювання трудових відносин стала реакцією на невиразний, нечіткий і занадто загальний та уніфікований зміст трудових договорів, які не враховують ні особисті та ділові якості працівника, ні специфіку його діяльності, ні рівень професійності, ні рівень освіти чи професійної перепідготовки. Його поява стала одним із способів поглиблення індивідуального договірного характеру найманої праці, способом чіткішого й повнішого врегулювання умов праці та її оплати, встановлення засобів заохочення, додаткових соціально-трудових гарантій, а також способом підвищення відповідальності за покладені на працівника обов'язки. Станом на сьогоднішній день умови застосування контракту визначаються законами України, що суттєво звужує сферу його застосування. Однак, контракт є необхідним і дієвим регулятором трудових правовідносин з працівниками природоохоронних професій та спеціальностей, оскільки саме за допомогою контракту відбувається посилення індивідуально-договірного регулювання трудових правовідносин шляхом встановлення необхідних та додаткових умов праці та всіх відносин, пов’язаних із виконанням посадових обов’язків. Необхідність імплементації контракту в природоохоронну та природно-заповідну діяльність на законодавчому рівні зумовлена тим, що трудові договори не враховують особисті, ділові, професійні якості та специфіку діяльності працівника.
In many developed countries, the environmental sector plays an important role in ensuring environmental and resource security, meanwhile human resources play a key role in ensuring the sustainable industry development. Market transformations in the country's economy caused the need to revise the labor relations institute from the economic development point of view. Particular importance was the theoretical reassessment labor relations institutional: the old labor law institutes, which corresponded to the administrative command system, must transform to new ones, that contain market needs. One of such labor relations institutes are contractual relations between the employer and the employee, which allow to personalize the labor relations as much as possible, consider the economic interest of both parties, and protect as far as possible the mutual interests and rights.

T. O. Nikolaychuk

CONTRACT AS A TOOL OF LABOR RELATIONS' MANAGEMENT WITH THE NATURAL RESERVE FUND'S PROTECTION OFFICIALS

Summary

Aim and tasks. The aim of the article is represented the main tendencies and realities of using an employment contract in Ukraine's companies, which is signed in the standard form. This article is dedicated to studying the contract as a special form of labour relations regulation, the contract,s essence and its role in the modern market economy conditions, such a type of labour agreement application in western countries were contrasted, сonclusions about the contract perspective to realize the agreed labour regulation were proposed. Studying the contract' role is not new theme of labor, but an attempt to analyze and determine the contract's place in the further development and labor relations' transformation is new and relevant. The personal responsibility for environmental protection legislation and violation conditions are considered. Proactive and experienced specialists are established an extensive system of allowances and one-time incentives.
Research results. In this article we have reviewed the implementation preconditions during the labor contracts' conclusion with the official of the Ukrainian nature reserve fund' state security service. We have considered the responsibility personalization conditions for environmental legislation violations with the definition of socio-economic components. For example, the contract may also stipulate social and living conditions, such as the garden plot allocation, a car, living conditions improvement, the share sale at par value, the social pensions surcharges establishment, protection against inflation processes and so on. Also it may be envisaged an employee to move another area. The contract's emergence as a special regulation form of labor relations became a response to the vague, fuzzy and overly general and unified content , that don't take into account either the personal and business qualities an employee, nor the activity specifics, nor the professionalism level, nor the education or professional retraining level.
Conclusions. A contract can give the chance to more people to realize their work abilities on the most favorable conditions, to build the civil society foundations and the legal capitalist state. Contract's application can detail the labor relations, the system of economic incentives and encouragement, protects the rights of both employee and employer, and also provides an opportunity to assess the mutual responsibility's degree. However, the contract is a necessary and effective labor relations regulator with environmental professions' employees and specialties, it's helping the individual-contractual regulation of labor relations and it's intensified the necessary establishing and additional work's conditions , it's related to the official duties' performance . The necessity of the contract implementation in the nature reserved fund's sphere at the legislative level is due to the fact that labor contracts don't take into account personal, business, professional qualities and employee's activities' specifics.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 3416

Відомості про авторів

Т. О. Ніколайчук

магістр правознавства, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

T. O. Nikolaychuk

Master of Law, postgraduate Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine ORCID:0000-0001-6268-7723

Як цитувати статтю

Ніколайчук Т. О. Контракт як інструмент управління трудовими відносинами з посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6502 (дата звернення: 29.05.2022).

Nikolaychuk, T. O. (2018), “Contract as a tool of labor relations' management with the natural reserve fund's protection officials”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6502 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.