EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Н. С. Ілляшенко, А. С. Росохата

УДК: 005.521 : 005.342

Н. С. Ілляшенко, А. С. Росохата

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті показано, що з метою підвищення ступеня обґрунтованості управлінських рішень в сфері вибору напрямів адаптації підприємств до мінливих зовнішніх умов господарювання слід поєднувати якісні та кількісні методи прогнозування. В якості якісного прогнозування запропоновано використовувати інструменти трендвотчінгового дослідження та аналізу. Для проведення кількісного прогнозування варто поєднувати кластерний аналіз та економіко-математичне моделювання. Це дозволить згрупувати великий масив якісної інформації для формування окремих напрямів інноваційного розвитку та надасть змогу розробити для них прогнозні моделі. Проведена практична апробація розроблених методичних засад на прикладі ТОВ «Турбомаш». За результатами апробації зроблено висновок про можливість застосування авторських наробок в діяльності промислових підприємств. Адже отримані моделі пройшли перевірку на значущість та адекватність за різними критеріями. Сформовані моделі рекомендується застосовувати під час генерації ідей інноваційних проектів з метою перевірки їх на відповідність перспективним напрямам розвитку.

N. S. Illiashenko, A. S. Rosohata

METHODICAL PRINCIPLES OF ADAPTATION OF THE ENTERPRISE TO THE TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

Summary

In the article it is shown that in order to increase the level of validity of managerial decisions in the field of choice of directions of adaptation of enterprises to changing external economic conditions, it is necessary to combine qualitative and quantitative forecasting methods. Trend watching research and analysis tools were proposed for qualitative prognostication. The quantitative prognostication should be comprised of cluster analysis and economic modeling combination. This will allow to group a large array of quality information in order to form separate innovation development directions and develop their prognostication models. Practical approbation of developed approaches at the example of LLC "Turbomash" proved the effectiveness of authoring approaches application at industrial enterprises. Developed models were evaluated for relevancy and feasibility by several criteria. The developed models were recommended to be applied within generation ideas of innovative projects to verify their compliance to perspective development directions.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 186

Відомості про авторів

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

N. S. Illiashenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy


А. С. Росохата

к. е. н.

A. S. Rosohata

PhD

Як цитувати статтю

Ілляшенко Н. С., Росохата А. С. Методичні засади адаптації підприємства до тенденцій розвитку суспільства. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6510 (дата звернення: 23.07.2019).

Illiashenko, N. S. and Rosohata, A. S. (2018), “Methodical principles of adaptation of the enterprise to the tendencies of development of the society”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6510 (Accessed 23 Jul 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.