EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЕЗПЕКОВІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
І. В. Заблодська, Е. Б. Бойченко, П. А. Ляшенко

УДК: 336.543.23

І. В. Заблодська, Е. Б. Бойченко, П. А. Ляшенко

БЕЗПЕКОВІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

Управління економічним розвитком вимагає постійного балансування щодо поєднання економічних, соціальних і державних інтересів. Безпекова складова дуально пов’язана із соціальними аспектами розвитку: вона є і причиною, і наслідком появи викликів і виникнення загроз. Активізація економічного розвитку регіону, яка є упорядкованою сукупністю незворотних змін, великою мірою залежить управління таким розвитком. Оскільки в Україні є де окуповані території, на яких відбувалися воєнні дії, є потреба говорити про необхідність приділення посиленої уваги до розвитку таких територій.Для деокупованої території характерні дестабілізація економічної ситуації, руйнування виробничої, транспортної, енергетичної, соціальної інфраструктури, житлового фонду, відтік населення, деурбанізація та знелюднення сіл, зниження рівня зайнятості та доходів населення. Для відновлення нормального функціонування постконфліктної (деокупованої) території необхідне застосування спеціальних режимів господарської діяльності.Яскравою характеристикою сукупних проявів безпекових і соціальних аспектів економічного розвитку регіонів (звичайних та деокупованих) може бути опис матеріальної деривації. Є дев’ять ознак матеріальної депривації, тобто стану, спричиненого недоотриманням необхідного. Якщо не вистачає коштів на чотири із цих дев’яти пунктів, то це вже крайній рівень матеріальної депривації.Особливу увагу приділено питанням кадрового забезпечення управління економічним розвитком регіону, інституційним моделям формування та реалізації державної регіональної політики, агенціям регіонального розвитку. Під кадровою безпекою розуміється складова підсистеми економічної безпеки, що являє собою сукупність соціально-економічних, управлінських, соціальних та психологічних процесів, скерованих на убезпечення економічного розвитку регіону від загроз, зумовлених людським чинником.Впровадження професійного, політично нейтрального, відповідального, зорієнтованого на потреби громадян інституту державної служби є одним із ключових факторів підвищення якості державного управління регіональним розвитком та ефективної реалізації державної регіональної політики.

I. V. Zablodska, E. B. Boychenkо, P. A. Liashenko

THE SECURITY AND SOCIAL ASPECTS OF THE REGION'S ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

Management of economic development requires constant balancing of the combination of economic, social and public interests. The security component is dually linked to the social aspects of development: it is both a cause and a consequence of the emergence of challenges and the emergence of threats. The intensification of the economic development of the region, which is an ordered set of irreversible changes, largely depends on the management of such development. Since Ukraine has occupied territories where hostilities have taken place, there is a need to talk about the need to pay more attention to the development of such territories. Destabilization of the economic situation, destruction of production, transport, energy, social infrastructure, housing stock, outflow of population, de-urbanization and rural depopulation are characteristic of the de-occupied territory, decrease of employment level and incomes of the population. In order to restore the normal functioning of the post-conflict (de-occupied) territory, it is necessary to apply special regimes of economic activity. A vivid description of the aggregate manifestations of security and social aspects of the economic development of the regions (ordinary and de-occupied) may be the description of material derivation. There are nine signs of material deprivation, that is, a state caused by lack of necessary. If there are not enough funds for four of these nine points, then this is the extreme level of material deprivation. Particular attention is paid to the issues of personnel management of economic development of the region, institutional models of the formation and implementation of state regional policy, agencies of regional development. Under personnel security is understood the component of the subsystem of economic security, which is a set of socio-economic, managerial, social and psychological processes, aimed at securing the economic development of the region from the threats posed by the human factor. The introduction of a professional, politically neutral, responsible, citizen-oriented civil service institution is one of the key factors in improving the quality of public administration in regional development and the effective implementation oft hestateregional policy.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2444

Відомості про авторів

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України м. Київ

I. V. Zablodska

Doctor of economic Sciences, professor, a director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, Kyiv


Е. Б. Бойченко

д. е. н., доцент, с. н. с., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

E. B. Boychenkо

Doctor of economic Sciences, associate Professor in the Department of business Economics, Senior Researcher, Institute for economic and legal research of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv


П. А. Ляшенко

аспірант, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

P. A. Liashenko

postgraduate, Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Заблодська І. В., Бойченко Е. Б., Ляшенко П. А. Безпекові і соціальні аспекти економічного розвитку регіонів України. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6511 (дата звернення: 21.04.2021).

Zablodska, I. V., Boychenkо, E. B. and Liashenko, P. A. (2018), “The security and social aspects of the region's economic development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6511 (Accessed 21 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.