EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2017

УДК 338.001.36

 

В. А. Панченко,

к. е. н., доцент, ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М. П. Сая

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ»

 

V. A. Panchenko,

Associate Professor, PhD in Economics (Candidate of Economic Sciences)

Higher Education Institution Kirovohrad Cooperative College of Economy and Law named after N.P. Sai

 

SYSTEMATICS APPROACH TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "ECONOMIC SECURITY"

 

Досліджено праці вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків щодо вивчення поняття «економічна безпека підприємств». Систематизовано існуючі підходи до вивчення поняття «економічна безпека підприємств» за трьома напрямами: об’єктно-орієнтований підхід (захист комерційної таємниці); суб’єктно-орієнтований підхід (захист від впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища); системний підхід (як система економічних відносин). Встановлено, що зазначені підходи підкреслюють комплексність і багатоаспектність досліджуваного поняття, але не враховують співвідношення між вірогідними втратами при порушенні економічних інтересів підприємства і допустимою величиною витрат для запобігання або мінімізації таких втрат. Запропоновано авторський «управлінський» підхід, який передбачає розглядати процес забезпечення економічної безпеки як один з напрямів управління діяльністю підприємства. Запропоновано авторське визначення поняття «економічна безпека підприємства».

 

The work of domestic and foreign scientists and practitioners on the study of the concept "economic security of enterprises" is researched. The existing approaches to the study of the concept "economic security of enterprises" are systematized in three directions: object-oriented approach (protection of commercial secrets); subject-oriented approach (protection from the influence of factors of the internal and external environment); system approach (as a system of economic relations). It is established that these approaches emphasize the complexity and multidimensionality of the investigated concept, but do not take into account the relation between probable losses in violation of the economic interests of the enterprise and the allowable amount of expenses to prevent or minimize such losses. The author proposes "management" approach, which involves considering the process of providing economic security as one of the directions of business activity management. Author's definition of the concept "economic security of the enterprise" is offered.

 

Ключові слова: підприємство, економічна безпека підприємства, економічні інтереси підприємства, загрози, управління, система.

 

Key words: enterprise, economic safety of the enterprise, economic interests of the enterprise, threats, management, system.

 

 

Вступ. У сучасних умовах господарювання підприємства самі визначають свою економічну політику, формуючи портфель замовлень, організовуючи виробництво й збут продукції, поповнюючи оборотні кошті та повертаючи зобов'язання, що актуалізує й загострює проблему забезпечення економічної безпеки їх діяльності й вимагає створення на підприємстві власної системи безпеки.

Досить часто забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання зводять до протистояння, захисту від різного роду економічних злочинів (крадіжки, шахрайство, підробки, підпали, несумлінна конкуренція й промислове шпигунство, інформаційна безпека тощо), але це поняття набагато ширше і потребує досконалого вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності присвячені праці зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких слід назвати Азоєва Г., Бєлова В., Полянського А., Гавриша В., Деружинського В., Соловйова Е., Ярочкіна В., Шаваєва А., Ковальова Д., Сухорукова Т., Забродського В., Шликова В., Мінаєва Г., Тамбовцева В., Олейнікова Є., Мак-Мака В., Ярочкіна В., Пономаренко А., Груніна С., Козаченко Г., Франчука В., Мігус І. та багатьох інших. Віддаючи належне авторам наукових праць, які були досліджені, слід зазначити про необхідність управління економічною безпекою підприємства, що потребує нових підходів до трактування її сутності.

Метою статті є систематизація існуючих та розробка авторського підходу до трактування поняття «економічна безпека підприємств».

Основні результати дослідження. На основі проведеного дослідження поняття «економічної безпеки підприємств», було встановлено відсутність єдиного підходу до його трактування. У зв’язку з цим було систематизовано основні підходи та здійснено їх класифікацію за такими критеріями (рис. 1):

1) об’єктно-орієнтований підхід (захист комерційної таємниці);

2)  суб’єктно-орієнтований підхід (захист від впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища);

3) системний підхід (як система економічних відносин).

 

Рис. 1. Класифікація підходів до трактування поняття «економічна безпека підприємств»

Складено особисто автором

 

Початкове поняття економічної безпеки з позицій об’єктна-орієнтованого підходу було запропоноване на початку 90-х років минулого сторіччя такими авторами, як Азоєв Г. [1], Бєлов В., Полянський А. [2], Гавриш В. [3], Деружинський В. [4] та Соловйов Е. [5], розглядалося як забезпечення умов збереження комерційної таємниці й інших секретів підприємства (див. рис. 1).

Забезпечення економічної безпеки розглядалось, насамперед, як захист інформації, чому присвячено публікації, серед авторів яких необхідно назвати Ярочкіна В. [6], Шаваєва А. [7] та деяких інших [8-11]. Проблему економічної безпеки підприємства в зазначеному контексті пропонувалося вирішувати виходячи з передумови, що ступінь надійності всієї системи захисту інформації визначається рівнем безпеки самої слабкої її ланки, якою уважався персонал організації.

Забезпечення економічної безпеки підприємства будувалося у формі дворівневої системи захисту інформації [8-11]:

- перший рівень припускав збереження секретів засобами служби безпеки підприємства,

- а другий - передбачав формування психологічної атмосфери "пильності й відповідальності" персоналу організації за допомогою так званих координаторів, які призначались з осіб середнього керівної ланки, що користуються авторитетом серед співробітників.

Визнаючи, що збереження інформації є одним з важливих аспектів економічної безпеки підприємства, необхідно відзначити, що віднесення проблеми економічної безпеки підприємства тільки до захисту комерційної таємниці являє собою занадто спрощений варіант рішення такої проблеми. Цілком очевидно, що настільки вузьке розуміння економічної безпеки страждає надмірною «економічністю» і не враховує всього спектру впливу зовнішнього середовища як основного джерела загроз для діяльності підприємства.

Різкий спад виробництва наприкінці ХХ ст. в цілому по країні, а головне - зміна економічних функцій держави, що перестала бути основним інвестором і споживачем продукції, змусили набагато ширше подивитися на проблему економічної безпеки підприємств. Відповідно до цього погляду економічна безпека підприємства обумовлена впливом зовнішнього середовища, що у ринковій економіці увесь час змінюється, ніколи не залишається стабільним, постійним або незмінним. Саме з позицій суб’єктно-орієнтованого підходу, тобто впливу факторів зовнішнього середовища, захисту підприємств від його негативного впливу й розглядається зміст категорії «економічна безпека підприємства», у тому числі й у нечисленних поки публікаціях вітчизняних учених-економістів.

При визначенні поняття «економічна безпека» стала переважати гіпотеза, що його зміст відображає такий стан підприємства, що забезпечує здатність протистояти несприятливим зовнішнім впливам. У зв'язку з цим економічна безпека підприємства стала розглядатися набагато ширше - як можливість забезпечення його стабільності в різноманітних, у тому числі й у несприятливих умовах, які виникають у зовнішньому середовищі, незалежно від характеру його впливу на діяльність підприємства, масштабу й характеру внутрішніх змін.

Так, Ковальов Д. та Сухорукова Т. визначають поняття «економічна безпека підприємства» як «захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також як здатність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, які не позначаються негативно на його діяльності» [12, с. 48]. Такої ж точки зору дотримується В. Забродський, що трактує економічну безпеку як "кількісну і якісну характеристику властивостей фірми, що відображає здатність "самовиживання" і розвитку в умовах виникнення зовнішніх та внутрішніх економічних загроз" [13, с.35]. Відповідно до точки зору В. Забродського, економічна безпека фірми визначається сукупністю факторів, що відображають незалежність, стабільність, можливості росту, забезпечення економічних інтересів тощо.

Аналогічна думка В. Шликова, що розглядає економічну безпеку підприємства як "...стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних і потенційних джерел небезпеки або економічних загроз" [14, с. 33]. Слід зазначити, що при підході, запропонованому В. Шликовим [15] до визначення сутності економічної безпеки підприємства, втрачається бачення перспектив його розвитку, оскільки воно відрізняється синонімічністю з поняттям адаптації підприємств, із чим навряд чи можна погодитися. Крім того, спроба визначити економічну безпеку підприємства в подібному аспекті страждає механістичністю, тому що створює видимість, що підприємство й загрози його діяльності й існуванню є розрізненими явищами, не пов'язаними між собою по своїй природі. Насправді ж загрози діяльності підприємства виникають у тому ж середовищі, у якому функціонує й саме підприємство.

Розглядаючи сутність поняття «економічна безпека підприємства (організації)» Г. Мінаєв вказує, що під цим терміном доцільно розуміти «захищеність життєво важливих інтересів організації від загроз в економічній сфері» [16, с. 359]. Притримуючись по-суті подібної точки зору Т. Соколенко наводить таке трактування терміну: «економічна безпека – це стан, при якому стратегічний потенціал фірми знаходиться поблизу границь адаптивності, а загроза втрати економічної безпеки наростає в міру наближення ступеня адаптивності стратегічного потенціалу до граничної зони. Інакше кажучи, якщо стратегічний потенціал фірми в існуючому вигляді вичерпав можливості пристосування до зростаючої нестабільності зовнішнього середовища у рамках самої місії, то можна говорити про загрозу економічній безпеці фірми. Ця загроза може виявитися у вигляді втрати рівня конкурентного статусу фірми або істотного погіршення фінансового стану фірми, або втрати позитивного іміджу фірми» [17].

Дещо інше розуміння економічної безпеки підприємства, але в рамках впливу зовнішнього середовища, наводить В. Тамбовцев [18], визначаючи її як стан підприємства, при якому ймовірність небажаної зміни будь-яких якостей, параметрів приналежного йому майна і впливу на нього зовнішнього середовища невелика (менше певної межі). Залежно від того, взаємозв’язок яких параметрів життєдіяльності підприємства є для нього бажаним, буде змінюватись й конкретне наповнення поняття "небажані зміни". У загальному вигляді до них належать ті, що віддаляють підприємство від його стратегічно за планового стану. Наведене розуміння економічної безпеки підприємства припускає й практично ґрунтується на визнанні можливості стабільності зовнішнього середовища, із чим не можна погодитися, оскільки саме мінливість зовнішнього середовища варто розглядати як її постійний стан, а його сталість протягом деякого часу - як тимчасовий стан. Крім того, у практичній діяльності підприємств досить важко визначити ймовірність небажаних змін, які ще необхідно чітко сформулювати.

У рамках підходу до економічної безпеки підприємства як стану, що обумовлений впливом зовнішнього середовища, слід зазначити ресурсно-функціональний підхід [19]. Автори цього підходу економічну безпеку підприємства розглядають як "стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства у даний час і в майбутньому" [19, с. 38]. Із цією метою Є. Олейніков розглядає сукупність процесів, що відбуваються в організації, з усіма їхніми характерними рисами й взаємозв'язками, які становлять єдину родинну групу з погляду їхньої функціональної ролі в забезпеченні економічної безпеки підприємства й, разом узяті, відіграють важливу роль у забезпеченні економічної безпеки підприємства. У ресурсно-функціональному підході як основні напрями економічної безпеки підприємства розрізняють наступні функціональні складові: інтелектуально-кадрову, фінансову, техніко-технологічну, політико-правову, екологічну, інформаційну й силову [19, с. 39].

Ретельне вивчення сутності ресурсно-функціонального підходу до розуміння економічної безпеки підприємства дозволяє відзначити його основну перевагу - всеосяжний, комплексний характер, оскільки в рамках цього підходу досліджуються найважливіші фактори, що впливають на стан функціональної складової економічної безпеки підприємства, вивчаються основні процеси, що впливають на її забезпечення, проводиться аналіз розподілу й використання ресурсів підприємства, розглядаються економічні індикатори, що відображають рівень забезпечення функціональної складової економічної безпеки підприємства, і розробляються заходи щодо забезпечення максимально високого рівня функціональної складової економічної безпеки підприємства.

Однак ця перевага ресурсно-функціонального підходу одночасно є й його недоліком, оскільки економічна безпека розглядається дуже широко: як в аспекті адаптації до впливу зовнішнього середовища, так і в аспекті ресурсної забезпеченості підприємства, а також в аспекті якості реалізації функцій управління, таких як планування, облік та аналіз. При такому широкому підході губиться саме бачення економічної безпеки й, по суті, вона ототожнюється із самою діяльністю підприємства та її ефективністю. Такий висновок підтверджує дане Є. Олейніковим саме визначення економічної безпеки підприємства - "стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів " [19, с. 33].

Крім спроб визначити сутність економічної безпеки підприємства, виходячи з визнання впливу, причому негативного, на його діяльність зовнішнього середовища, існують і інші точки зору щодо розглянутого питання. Так, В. Шликов [20] економічну безпеку підприємства розглядає з погляду мінімізації втрат і збереження контролю над власністю. Як способи забезпечення економічної безпеки підприємства пропонується побудова системи захисту його економічних інтересів, у якій основна увага приділена питанням боротьби з несумлінною конкуренцією, забезпеченню інформаційної безпеки й правового захисту інтелектуальної власності [21, с. 48]. Слід відзначити неясність і не достатньо повне дослідження такого аспекту забезпечення економічної безпеки підприємства, як боротьба з несумлінною конкуренцією. Зокрема, незрозуміло, яким чином, у яких формах і якими способами підприємство може здійснювати боротьбу з несумлінною конкуренцією. Не знижуючи значення дій підприємств у цій боротьбі, все-таки хотілося б відзначити, що така боротьба належить, швидше за все, до прерогативи державних або регіональних органів управління.

Заслуговує на увагу точка зору В. Шликова [21, с. 62] щодо необхідності захисту економічних інтересів господарюючих суб'єктів. У цьому питанні важливим є пошук правильного співвідношення між імовірними втратами при порушенні економічних інтересів підприємства й припустимою величиною витрат для запобігання або мінімізації втрат. Однак наведена точка зору носить дещо декларативний характер, оскільки захист економічних інтересів автором зводиться до захисту інформації, що містить комерційну таємницю, а проблема виявлення граничного значення рівня витрат, що розділяє витрати на ефективні й неефективні, тільки до кінця не визначена.

Еволюція поглядів про сутність економічної безпеки суб’єктів господарювання стимулювала виникнення нового, комплексного підходу, який би дозволив вивчати її як системне поняття. Так, В.П. Мак-Мак [22], В.І. Ярочкін [23], А.І. Пономаренко [24], С.О. Грунін [25], В.І. Франчук [26] та Ю.Г. Кім [27] розглядають економічну безпеку як систему, яка «передбачає застосування різних важелів для протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам з метою захисту корпоративних економічних інтересів і створення безпечних умов для розвитку підприємства» [26]. Проте у своїх визначеннях роблять акцент лише на взаємопов’язаних елементах, що входять до складу цієї системи, а не наголошують на їх взаємозв’язку.

Так, Мак-Мак В.П. вважає, що система економічної безпеки підприємства включає наукову теорію безпеки, політику і стратегію безпеки засобу, методи забезпечення безпеки, концепцію безпеки підприємства [22, с. 8]. Автор не погоджується з ним, оскільки дане розуміння економічної безпеки підприємства сумнівне: з одного боку, воно занадто розширене, а з іншого – неповне. Адже стратегія та політика підприємства визначає його спрямованість на зовнішнє середовище, тоді як в системі забезпечення економічної безпеки підприємства нас цікавить переважно внутрішній механізм формування безпеки, який не виокремлюється автором.

Ярочкін В.І. визначає систему безпеки як організовану сукупність спеціальних органів, служб, засобів, методів, заходів, що забезпечують захист життєво важливих інтересів особистості, підприємства, держави від внутрішніх і зовнішніх загроз [23].

Пономаренко А.І. зазначає, що система економічної безпеки фірми – це сукупність об'єкта, засобів захисту, нормативної бази та організаційних структур її здійснення [24]. Грунін С.О. розглядає систему забезпечення економічної безпеки організації у формі графічних зображень комплексних принципових моделей забезпечення безпеки персоналу фірми, основних фондів, конфіденційної інформації, елементами яких є: об'єкт безпеки, об'єкт загроз, джерела загроз, загрози та засоби захисту тощо [25].

На відміну від попередньо викладеного підходу щодо трактування сутності економічної безпеки підприємств Кім Ю. розглядає це поняття з точки зору механізму його забезпечення та уживає наступний термін: «система економічної безпеки підприємств – це комплекс організаційно-управлінських, технологічних, технічних, профілактичних і маркетингових заходів, спрямованих на кількісну і якісну реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз» [27, с. 11].

Оскільки у загальному розумінні системою називають комплекс елементів та їхніх властивостей, взаємодія між якими зумовлює появу якісно-нової цілісності, то і поняття «система економічної безпеки суб’єкта господарювання», як слушно зазначають Іванов А. та Шликов В., доцільно розуміти комплексно, спираючись на системний підхід до вивчення даного поняття [15, с. 361].

Камлик М.І. також зазначає, що систему економічної безпеки слід розуміти комплексно як «комплекс взаємопов’язаних заходів організаційно-правового характеру, що здійснюються спеціальними органами, службами, підрозділами суб’єкта господарювання, спрямованих на захист життєво важливих інтересів особистості, підприємства і держави від протиправних дій з боку реальних або потенційних фізичних або юридичних осіб, що можуть призвести до істотних економічних утрат та забезпечення економічного росту у майбутньому» [28].

Виходячи із функціонального підходу до формування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання та враховуючи їх форму власності, Франчук В.І. пропонує наступне визначення: «система забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства» – це сукупність необхідних взаємопов'язаних елементів, діяльність яких спрямована на протидію внутрішнім і зовнішнім загрозам з метою захисту корпоративних економічних інтересів і загалом створення безпечних умов для розвитку [26].

Мігус І.П. під поняттям «економічна безпека акціонерних товариств», пропонує розуміти сукупність економічних відносин, пов’язаних із управлінням діяльністю акціонерного товариства шляхом мінімізації впливу внутрішніх і зовнішніх загроз та досягнення поставленої стратегічної мети [29].

Нині у проблематиці системотворення в екосесенті сформовано наступне бачення системи безпеки – комплекс організаційно-управлінських, режимних, технічних, профілактичних і пропагандистських заходів, спрямованих на захист діяльності підприємства (або його інтересів) від зовнішніх та внутрішніх загроз [30, с. 236].

Ілляшенко О.В. зазначає, що стосовно системи економічної безпеки підприємства спостерігається досить широкий діапазон поглядів, серед яких є ті, що не відштовхуються від будь-яких системологічних постулатів (використовувана семантема «система» має виключно конотативний сенс і не надає поняттю системи економічної безпеки ознак системності), ті, що для пояснення дефініції «система економічної безпеки» використовують поняття системи відповідно до теорій систем та їхніх різновидів, а також ті, що представляють так звану теорію безпеки соціальних систем [31].

Ілляшенко О.В. вважає, що систему економічної безпеки підприємства можна розглядати як:

- штучно створений комплекс елементів, призначений для вирішення певного завдання, тобто з позицій системотехніки;

- комплекс процесів та явищ, результатів впливу різноманітних чинників, що існують об’єктивно;

- засіб дослідження проблематики економічної безпеки, процесів та явищ, сукупність яких визначає її природу;

- як сукупність функціональних складових [31].

Коробчинський О.Л. системою економічної безпеки підприємства називає взаємопов’язану сукупність спеціальних структур, засобів, методів і заходів, які забезпечують безпеку бізнесу від внутрішніх і зовнішніх загроз [32, с.42]. Подібне трактування вказаного поняття підтримує Шнипко О., що пропонує системою економічної безпеки вважати систему, яка взаємодіє з навколишнім оточенням і має сукупність властивостей, які забезпечують здатність до самовиживання та розвитку в умовах виникнення зовнішньої або внутрішньої загрози [33, c.23]. Однак таке визначення, на нашу думку, не містить жодної вказівки на підтримку саме економічної безпеки, і може бути застосованим для пояснення будь-якої системи вищого чи нижчого порядку.

Тим не менше, дане визначення, на відміну від попереднього, більше відповідає поняттю системи, оскільки підкреслює зв’язок економічної безпеки підприємства із зовнішнім середовищем через загрози, що у ньому виникають і чинять вплив на стан підприємницької структури.

Локотецька Л. В. під системою економічної безпеки підприємства розуміє комплекс пов’язаних між собою заходів, які, за допомогою спеціальних органів та підрозділів, забезпечують захист всіх функціональних складових підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз, що можуть призвести до істотних економічних втрат [34, с.199]. На нашу думку, ефективна система економічної безпеки повинна захищати підприємство від усіх можливих втрат – як суттєвих, так і не суттєвих; як економічних, так і таких, збитки від яких не можливо одразу оцінити матеріально (наприклад, втрата репутації підприємства, звільнення провідних фахівців, тощо).

Таким чином, в основу більшості сучасних визначень системи економічної безпеки суб’єкта господарювання покладено визначення системи економічної безпеки підприємства як взаємозв’язаної сукупності спеціальних структур, засобів, методів і заходів, що забезпечують захист бізнесу від внутрішніх і зовнішніх загроз. У цьому контексті Коробчинський О.Л. пропонує охарактеризувати систему комплексом управлінських, страхових, правових, економічних, охоронних, режимних, судово-правових та інших заходів щодо захисту бізнесу від незаконних посягань, мінімізації або уникнення матеріальних та інших втрат [32, c.43].

Систему економічної безпеки підприємства Якубович З. розглядає як «підсистему відкритої складної системи – підприємства» і виділяє такі її основні елементи: вхід системи, суб'єкти системи, мету, цілі, завдання, принципи та інструменти [35, с.83]. Таким чином, дане визначення свідчить про складну будову системи економічної безпеки будь-якого підприємства та необхідність її інтеграції у загальну систему господарювання бізнес-структури.

Левковець Н.П. вважає, що система економічної безпеки підприємства призначена на основі ефективного використання корпоративних ресурсів створити умови для успішного функціонування бізнесу, своєчасно знайти і максимально послабити дію різних небезпек і загроз в умовах конкуренції і господарського ризику [36, с.95]. Перевагою такого визначення є підкреслення науковцем превентивного значення економічної безпеки у контексті захисту суб’єкта господарювання та його активів від можливих втрат, у той час як чимало дослідників під системою економічної безпеки розуміють сукупність компенсаційних заходів, спрямованих на покриття збитків, що уже мали місце у господарській діяльності підприємства.

Детальне визначення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання надає Шемаєва Л.Г., яка зазначає, що «система економічної безпеки підприємства» - це організована сукупність взаємопов’язаних елементів зовнішньої та внутрішньої безпеки суб’єктів господарювання, таких як: спеціальні органи та служби, об'єкти, наукові підходи, нормативно-правова база, політика, стратегія, концепція, принципи, функції, завдання, методи та засоби, що спрямовані на забезпечення реалізації стратегічних і тактичних інтересів суб’єкта господарювання, а також захист цих інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз [37, c.15]. Водночас, класичне визначення будь-якої системи, зазвичай, не містить конкретизації її елементів, тому вважаємо, що у даному випадку надмірна деталізація може бути певною вадою до розуміння самої суті досліджуваного поняття.

Кириченко А.А. наголошує, що система економічної безпеки підприємства є комплексом організаційно-управлінських, технологічних, технічних, профілактичних і маркетингових заходів, спрямованих на кількісну й якісну реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз[38, с.54]. Проте, на нашу думку, захисту потребують не лише інтереси підприємства, але й інтереси осіб, що безпосередньо пов’язані із даним підприємством – його власників, управлінського персоналу, рядових працівників, тощо.

На думку Шевченко І., система економічної безпеки – це комплекс взаємопов'язаних дій організаційного-економічного, правового, функціонального характеру, що направлені на забезпечення безпеки підприємства; стан захищеності його життєвоважливих об'єктів від реальних і потенційних джерел небезпеки або загроз при чітко сформульованій і певній меті та завданнях самої системи економічної безпеки стосовно конкретних умов функціонування підприємства [39, с. 178]. Недоліком даного визначення можна вважати відсутність конкретизації мети, для досягнення якої створюється система економічної безпеки.

У більшості проаналізованих визначень системи економічної безпеки суб’єкта господарювання підкреслюється комплексність і багатоаспектність досліджуваного поняття, але не враховується той факт, що важливим є пошук правильного співвідношення між вірогідними втратами при порушенні економічних інтересів підприємства і допустимою величиною витрат для запобігання або мінімізації таких втрат [40].

Таким чином, значна частина науковців підходить до розуміння системи економічної безпеки з точки зору позиціонування її як комплексу заходів, тобто є прихильниками комплексного підходу. Водночас, не всі дослідники у своїх визначеннях конкретизують, які саме заходи маються на увазі, та якою є кінцева мета успішної реалізації цих заходів, тобто яке завдання має вирішити ефективна система економічної безпеки сучасного підприємства.

Не зважаючи на значну кількість знаних дослідників, що працюють у даній сфері, Овчаренко Є.І. вважає, що узагальнення складу та взаємозв’язків компонентів економічної безпеки підприємства за допомогою системного підходу та використання категорії «система» розвинулося у самостійний науковий напрямок відносно недавно, а доцільність вивчення економічної безпеки підприємства на засадах системного підходу та пов’язаного з цим використання категорії «система» розглянуті у безпекології поверхово [41].

Андрієнко В.М. зазначає, що «система економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності» – це сукупність елементів, а саме частин його фінансового, матеріального, трудового, інформаційного забезпечення, що у процесі своєї взаємодії у рамках досягнення підприємством мети діяльності, в умовах мінливості зовнішнього середовища функціонування та ймовірних проявів внутрішніх загроз системи, дозволяють йому зберегти та примножити або ефективно використати власні та залучені ресурси та реалізувати господарські інтереси [42].

На відміну від існуючих, запропонований Андрієнком В.М. підхід у своїй основі містить поняття системи, але водночас, надає певну конкретизацію тих елементам, що є характерними саме для системи економічної безпеки підприємства, а не будь-якої іншої системи; крім того, підкреслюється значення взаємодії елементів системи та робиться вказівка на джерела ймовірних загроз для нормальної діяльності підприємства, тобто присутній натяк на те, що дана система, з одного боку, є частиною більш масштабної системи, у якій підприємство провадить свою діяльність і яка формує зовнішнє середовище його функціонування, а з іншого – має складну будову, яку можна описати у вигляді кількох функціональних складових.

Вважаємо за необхідне запропонувати авторський «управлінський» підхід, який поєднав би в собі ресурсно-функціональний та системний підходи, згідно з якими економічну безпеку пропонуємо розглядати як один з напрямів управління діяльністю підприємства.

Так, під поняттям «економічна безпека підприємства» пропонуємо розуміти сукупність взаємопов’язаних управлінських дій, спрямованих на забезпечення стабільної діяльності підприємства шляхом нейтралізації внутрішніх та зовнішніх загроз його діяльності.

Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки. Досліджено праці вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків щодо вивчення поняття «економічна безпека підприємств». Систематизовано існуючі підходи до вивчення поняття «економічна безпека підприємств» за трьома напрямами: об’єктно-орієнтований підхід; суб’єктно-орієнтований підхід; системний підхід. Запропоновано авторський «управлінський» підхід, який передбачає розглядати процес забезпечення економічної безпеки як один з напрямів управління діяльністю підприємства. Запропоновано авторське визначення поняття «економічна безпека підприємства».

 

Список літератури.

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. [Текст] / Г.Л. Азоев — М., 1996. — 208 с.

2. Белов В., Полянский А. Правовая охрана конфиденциальности коммерческой тайны [Текст] / В. Белов, А. Полянский // Право и экономика. — 1993. — №13—14. — С. 12—21; №15—16. — С. 8-27.

3. Гавриш В.А. Практическое пособие по защите коммерческой тайны. [Текст] / В.А. Гавриш — Симферополь, 1994. — 153 с.

4. Деружинский В.А., Деружинский В.В. Основы коммерческой тайны: Практическое пособие для предпринимателя. [Текст] / В.А. Деружинский, В.В. Деружинский — Минск, 1994. — 214 с.

5. Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита. — М., 1995. — 112 с.

6.Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. – М. : Изд-во "Ось-89". – 2003. – 352 с.

7. Шаваев А.Г. Концептуальные основы обеспечения безопасности негосударственных объектов экономики. — М., 1994. — 281 с.

8. Барсуков В.С. Обеспечение информационной безопасности. — М.,1996. —271с.

9. Батурин Ю.М., Жоздишевский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. — М., 1999. — 297 с.

10. Василевский И.В. Найти и обезвредить. Техника защиты информации // Система безопасности. — 1995. — №6. — С. 11—15.

11. Василец В.И., Голованов В.Н. Методические основы обеспечения конфиденциальности производственной и коммерческой деятельности акционерного общества // Вопросы защиты информации. — 1994. — №1. — С. 5—11.

12. Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприятия // Экономика Украины. – 1998. - № 10. – С. 48 -51.

13. Забродский В., Капустин Н. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы // Бизнес-информ. — 1999. — №15 — 16. — С. 35 — 37.

14. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. — СПб, 1999. — 138 с.

15. Иванов А., Шлыков В. Экономическая безопасность предприятия. — М., 1995. —265с.

16. Минаев Г. А. Безопасность организации : учеб. пособие / Минаев Г. А. – М. : Логос, 2008. – 368 с. – (Новая университетская библиотека).

17. Соколенко Т. М. Економічна безпека підприємництва в умовах транзитивної економіки [Електронний ресурс] / Т. М. Соколенко // П’ята Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Науковий потенціал України 2009». – Режим доступу : http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tm-ekonomichna-bezpeka-pidpriemstva-v-umovah-tranzitivnoyi-ekonomiki

18. Тамбовцев В.Л. Объекты экономической безопасности России // Вопросы экономики. — 1994. — №12. — С. 45—54.

19. Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность./ Под редакцией Е.А. Олейников. – М.:ЗАО ”Бізнес-школа “Интел-Синтез”, 1997. – 288 с.

20. Шлыков В. Экономическая безопасность предприятия (во что обходится хозяйствующим субъектам защита собственности и способы минимизации возможных потерь) // РИСК. — 1997. — №6. — С. 61—63.

21. Шлыков В.В. Экономическая безопасность предприятия (факторы влияния, анализ необходимости) // Машиностроитель. — 1995. — №1. — С. 31—34.

22. Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия как субъект частной правоохранительной деятельности : монография / В.П. Мак-Мак. – М. : Компания "Спутник+", 2003. – 220 с.

23.Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. – М. : Изд-во "Ось-89". – 2003. – 352 с.

24. Пономаренко А.І. Система економічної безпеки фірми / А.І. Пономаренко // Шлях України до економічної безпеки : матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квітня 2006 р.). – Харків, 2006. – 302 с.

25. Грунин О.А. Экономическая безопасность организации / О.А. Грунин, С.О. Грунин. – СПб. : Изд-во "Питер". – 2002. – 160 с.

26. Франчук В.І. Теоретична модель системи забезпечення економічної безпеки акціонерних підприємств / В.І. Франчук/ [Електронний ресурс] // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.8. – С. 155-162: режим доступу до матеріалу: http://www.nbuv.gov.ua

27. Управління системою фінансової безпеки підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.02 [Електронний ресурс] / Ю.Г. Кім; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "КРОК". — К., 2009. — 21 с. — укp. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

28. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посібник. – К.: Атака, 2005. – 432с.

29. Мігус (Шульга) І.П. Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств: Монографія [Текст] / І.П. Шульга. - Черкаси: вид-во «МАКЛАУТ», 2010. - 425 с.

30. Коваленко М. А. Економічна безпека корпоративного підприємства: навч. посіб. / М. А. Коваленко, І. І. Нагорна, Н. В. Радванська. — Херсон: Олді-плюс, 2009. — 403 с.

31. Ілляшенко О.В. Поняття «система» у дослідженні економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Ілляшенко // Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12. 2013 р.). – Режим доступу : http://thesis.at.ua/publ/15_11_15_12_2013_r_menedzhment_rozvitok_teorija_ta_praktika/illjashenko_o_v_ponjattja_sistema_u_doslidzhenni_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/9-1-0-249.

32. Коробчинский А. Л. Методика формирования системы экономической безопасности предприятия / А. Л. Коробчинский // Актуальные проблемы экономики. - 2009. - № 4 (94). - C. 41-45.

33. Шнипко О. С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект /О. С. Шнипко. – К. : Генеза, 2006. – 288 с.

34. Локотецька О.В. Використання системного підходу при дослідженні економічної безпеки підприємства / О.В. Локотецька // Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ» : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2011. - №8. – С.197-202.

35. Якубович З. Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства / З. Якубович // Вісник ТНЕУ. – 2010. – № 1. – с. 81-86.

36. Левковець Н.П. Стратегічні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств / Н.П. Левковець // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. – № 3(60). – C.93-98.

37. Шемаєва Л. Г. Економічна безпека у стратегічній взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 21. 04. 02 / Л. Г. Шемаєва. – К., 2010. – 39 с.

38. Кириченко А.А. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці / А. А. Кириченко, Ю.Г. Кім // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12 (90). – С. 53-65.

39. Шевченко І. Особливості формування системи економічної безпеки підприємства / І. Шевченко // Наука молода. — 2008. — № 10. — С. 178–181.

40. Нікітіна А.В. Система управління економічною безпекою підприємств [Електронний ресурс] / Нікітіна А.В. – Режим доступу : http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/ed_work/n_8/25.pdf.

41. Овчаренко Є.І. Підґрунтя використання цілі як системотворчого чинника у системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Є.І. Овчаренко // Функционирование организационных механизмов операционной деятельности : Международная научно-практическая Internet-конференция, посвященная памяти члена-корреспондента Международной академии науки и практики организации производства Г. И. Дибниса. – Режим доступу : http://dibnis.wordpress.com/2012/11/05/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5/

42. Андрієнко В. М. Безпека праці як складова системи економічної безпеки будівельних підприємств : монографія / В. М. Андрієнко. - Черкаси: Вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2014. - 284 с.

 

References.

1. Azoev, G.L. (1996), Konkurencija: analiz, strategija, praktika [Competition: analysis, strategy, practice], Moscow, Russia.

2. Belov, V. and Poljanskij, A. (1993), “Legal protection of confidentiality of commercial secrets”, Pravo i jekonomika, vol.13—14, pp. 12—21, vol.15—16, pp. 8-27.

3. Gavrish, V.A. (1994), Prakticheskoe posobie po zashhite kommercheskoj tajny [A Practical Guide to Protecting Commercial Secrets], Simferopol', Ukraine.

4. Deruzhinskij, V.A. and Deruzhinskij, V.V. (1994), Osnovy kommercheskoj tajny: Prakticheskoe posobie dlja predprinimatelja [Basics of Commercial Secrets: A Practical Handbook for the Entrepreneur], Minsk, Belorussia.

5. Solov'ev, Je. (1995), Kommercheskaja tajna i ee zashhita [Commercial secret and its protection], Moscow, Russia.

6.Jarochkin V.I. (2003), Sistema bezopasnosti firmy [The company's security system], Izd-vo "Os'-89", Moscow, Russia.

7. Shavaev, A.G. (1994), Konceptual'nye osnovy obespechenija bezopasnosti negosudarstvennyh ob#ektov jekonomiki [Conceptual bases of safety of non-state objects of economy], Moscow, Russia.

8. Barsukov, V.S. (1996), Obespechenie informacionnoj bezopasnosti [Providing information security], Moscow, Russia.

9. Baturin, Ju.M. and Zhozdishevskij, A.M. (1999), Komp'juternaja prestupnost' i komp'juternaja bezopasnost' [Computer crime and computer security], Moscow, Russia.

10. Vasilevskij, I.V. (1995), “Find and disinfect it. Information protection technology”, Sistema bezopasnosti, vol.6, pp. 11—15.

11. Vasilec, V.I. and Golovanov, V.N. (1994), “Methodical bases of maintenance of confidentiality of industrial and commercial activity of joint-stock company”, Voprosy zashhity informacii, vol.1, pp. 5—11.

12. Kovalev, D. and Suhorukova, T. (1998), “Economic security of the enterprise”, Jekonomika Ukrainy, vol.10, pp. 48 -51.

13. Zabrodskij, V. and Kapustin, N. (1999), “Theoretical bases of an estimation of economic safety of branch and firm”, Biznes-inform, vol.15 — 16, pp. 35 — 37.

14. Shlykov, V.V. (1999), Kompleksnoe obespechenie jekonomicheskoj bezopasnosti predprijatija [Complex maintenance of economic safety of the enterprise], St.Petersburg, Russia.

15. Ivanov, A. and Shlykov, V. (1995), Jekonomicheskaja bezopasnost' predprijatija [Economic security of the enterprise], Moscow, Russia.

16. Minaev, G. A. (2008), Bezopasnost' organizacii : ucheb. posobie [Organization Security], Moscow, Russia.

17. Sokolenko, T. M. (2009), “Economic security of entrepreneurship in a transitive economy”, P'iata Vseukrains'ka naukovo-praktychna internet-konferentsiia «Naukovyj potentsial Ukrainy 2009» [Fifth All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference "Scientific Potential of Ukraine 2009"], available at: http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tm-ekonomichna-bezpeka-pidpriemstva-v-umovah-tranzitivnoyi-ekonomiki (Accessed 25 Sept 2017).

18. Tambovcev, V.L. (1994), “Objects of economic security in Russia”, Voprosy jekonomiki, vol.12, pp. 45—54.

19. Olejnikov, E.A. (1997), Osnovy jekonomicheskoj bezopasnosti. (Gosudarstvo, region, predprijatie, lichnost' [Fundamentals of economic security. (State, region, enterprise, person], ZAO ”Bіznes-shkola “Intel-Sintez”, Moscow, Russia.

20. Shlykov, V. J (1997), “

The economic security of an enterprise (what does business ownership cost for property owners and how to minimize possible losses)”, RISK, vol.6, pp. 61—63.

21. Shlykov, V.V. (1995), “Economic security of the enterprise (influence factors, necessity analysis)”, Mashinostroitel', vol.1, pp. 31—34.

22. Mak-Mak, V.P. (2003), Sluzhba bezopasnosti predprijatija kak sub#ekt chastnoj pravoohranitel'noj dejatel'nosti [The security service of the enterprise as a subject of private law enforcement activities], Kompanija "Sputnik+", Moscow, Russia.

23. Jarochkin, V.I. (2003), Sistema bezopasnosti firmy [Company security system], Izd-vo "Os'-89", Moscow, Russia.

24. Ponomarenko, A.I.  (2006), “The system of economic security of the company”, Shliakh Ukrainy do ekonomichnoi bezpeky : mater. nauk.-prakt. konf. [Ukraine's Way to Economic Security: Materials of Sciences.-Pract. conf.], Kharkiv, Ukraine, 14 april.

25. Grunin, O.A. and Grunin, S.O. (2002), Jekonomicheskaja bezopasnost' organizacii [Economic security of the organization], Izd-vo "Piter", St.Petersburg, Russia.

26. Franchuk, V.I. (2010), “Theoretical model of the system of ensuring the economic safety of joint-stock enterprises”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 20.8, pp. 155-162.

27. Kim, Yu.H. (2009), Management of the financial security system of the enterprise, Ph.D. Thesis, Economy, Un-t ekonomiky ta prava "KROK", Kyiv, Ukraine.

28. Kamlyk, M.I. (2005), Ekonomichna bezpeka pidpryiemnyts'koi diial'nosti. Ekonomiko-pravovyj aspekt [Economic security of entrepreneurship. Economic and legal aspect], Ataka, Kyiv, Ukraine.

29. Mihus (Shul'ha), I.P. (2010), Ekonomichna bezpeka emisijnoi diial'nosti aktsionernykh tovarystv [Economic security of emission activities of joint stock companies], MAKLAUT, Cherkasy, Ukraine.

30. Kovalenko, M. A. Nahorna, I. I. and Radvans'ka, N. V. (2009), Ekonomichna bezpeka korporatyvnoho pidpryiemstva [Economic security of a corporate enterprise], Oldi-plius, Kherson, Ukraine.

31. Illiashenko, O.V. (2013), “The concept of "system" in the study of economic security of the enterprise”, Menedzhment: rozvytok, teoriia ta praktyka, available at: http://thesis.at.ua/publ/15_11_15_12_2013_r_menedzhment_rozvitok_teorija_ta_praktika/illjashenko_o_v_ponjattja_sistema_u_doslidzhenni_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/9-1-0-249 (Accessed 25 Sept 2017).

32. Korobchinskij, A. L. (2009), “The method of forming the system of economic security of an enterprise”, Aktual'nye problemy jekonomiki, vol.4 (94), pp. 41-45.

33. Shnypko, O. S. (2006), Ekonomichna bezpeka iierarkhichnykh bahatorivnevykh system: rehional'nyj aspekt [Economic security of hierarchical multilevel systems: regional aspect], Heneza, Kyiv, Ukraine.

34. Lokotets'ka, O.V. (2011), Use of a systematic approach in the study of economic security of the enterprise, Sbornyk nauchnykh trudov «Vestnyk NTU «KhPY»: Tekhnichnyj prohres ta efektyvnist' vyrobnytstva, vol.8, pp.197-202.

35. Yakubovych, Z. (2010), Formation of the economic security system of the machine-building enterprise, Visnyk TNEU, vol.1, pp. 81-86.

36. Levkovets', N.P. (2012), Strategic aspects of economic security of enterprises, Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 3(60) , pp. 93-98.

37. Shemaieva, L. H. (2010), Economic security in strategic interaction with the actors of the environment, Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.

38. Kyrychenko, A.A. and Kim, Yu.H. (2008), Methodological bases of economic safety of economic entities in the transformational economy, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol.12 (90) , pp. 53-65.

39. Shevchenko, I. (2008), Features of the formation of the system of economic security of the enterprise, Nauka moloda, vol.10, pp. 178–181.

40. Nikitina, A.V. (2012), Enterprise economic security management system, http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/ed_work/n_8/25.pdf available at: (Accessed 25 Sept 2017).

41. Ovcharenko, Ye.I. (2012), The reason for using the goal as a system-creating factor in the system of economic security of the enterprise , Funktsyonyrovanye orhanyzatsyonnykh mekhanyzmov operatsyonnoj deiatel'nosty: Mezhdunarodnaia nauchno-praktycheskaia Internet-konferentsyia, posviaschennaia pamiaty chlena-korrespondenta Mezhdunarodnoj akademyy nauky y praktyky orhanyzatsyy proyzvodstva H. Y. Dybnysa [Functioning of the organizational mechanisms of operational activities: International scientific and practical Internet conference dedicated to the memory of Corresponding Member of the International Academy of Science and Practice of Production Organization GI Dibnis], available at: http://dibnis.wordpress.com/2012/11/05/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5/ (Accessed 25 Sept 2017).

42. Andriienko, V. M. (2014), Bezpeka pratsi iak skladova systemy ekonomichnoi bezpeky budivel'nykh pidpryiemstv [Safety of labor as a component of the system of economic security of construction enterprises], MAKLAUT, Cherkasy, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 20.11.2017 р.