EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ НАСЕЛЕННЯ
Л. О. Чорна, О. В. Піщик

УДК: 332.1.477:332.85

Л. О. Чорна, О. В. Піщик

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

Стаття містить результати дослідження щодо формування концепції створення стратегії забезпечення житлом населення. Потреба в житлі відноситься до числа первинних життєвих потреб людини і є однією з актуальних соціальних проблем. Аналіз відомих підходів до формування стратегії показав, що вони повинні бути доповнені інструментами вибору стратегічних пріоритетів та враховувати особливості розвитку будівельної галузі. При визначенні пріоритетів слід враховувати, що вибраний пріоритет передбачає відмову від іншого, особливо в умовах обмежених ресурсів. Такий підхід означає, що пріоритети повинні належати до найважливіших цілей у свілі стратегічного бачення місцевого розвитку, бути прозоро вимірюваними та зрозумілими.
Збільшення обсягів будівництва житла та вдале вирішення проблеми забезпечення населення житлом сприятиме як покращенню соціально-економічних показників розвитку країни, поліпшенню демографічних показників, так і позитивно відобразиться на добробуті населення. Процес формування політики житлового будівництва потребує раціонального використання економічного, людського, ресурсного потенціалу, що сприятиме підвищенню рівня життя населення. Сучасне бачення сфери забезпечення житлом населення полягає у створенні умов для реалізації права громадян на житло, розширення житлового будівництва з використанням різних джерел фінансування, поліпшення утримання і схоронності житлового фонду. Досягнення бачення буде здійснюватись за рахунок забезпечення динамічного розвитку будівельної індустрії та задоволення попиту населення на якісне доступне житло шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної та місцевої підтримки будівництва (придбання) доступного житла.
Запропонована концепція формування і реалізації стратегії соціального розвитку території поділяється на два блоки – формування і реалізації стратегії, які включають вищеназвані етапи та запропоновано завдання і ресурси органам місцевих громад, що ініціюють розробку стратегії для своєї території.

L. Chorna, O. Pischik

THE CONCEPT OF FORMING A STRATEGY IN PROVIDING HOUSING FOR THE POPULATION

Summary

The article contains the results of the study of the formation of the concept of the strategy of providing housing for the population. The need for housing is one of the primary human needs of life. This is an actual social problem. The analysis of known strategic management approaches has shown that the tools for choosing strategic priorities should be used. In addition, the peculiarities of the development of the construction industry should be taken into account. Prioritization involves choosing one and giving up the other. This is important in limited resources. This approach means that the priorities must belong to the most important goals of the strategic vision for the development of the territory. Priorities must have metrics to measure and be available.
The increase in housing construction and a successful solution to the problem of providing housing for the population will contribute both to improving the socio-economic indicators of the country's development, to improve demographic indicators, and will positively affect the welfare of the population. The process of building a housing policy requires the rational use of economic, human, resource potential. This will contribute to raising the standard of living of the population. The modern view of the sphere of providing housing for the population is the creation of conditions for the implementation of the right of citizens to housing, the expansion of housing construction using various sources of financing, improving the content and safety of the housing stock. Achievement of the vision will be achieved by ensuring the dynamic development of the construction industry and meeting the demand of the population for quality affordable housing. The concept is the basis for the development and implementation of a new financial-investment mechanism of state and local support for the construction (acquisition) of affordable housing.
The proposed concept for the formation and implementation of the strategy of social development of the territory is divided into two blocks. The first block is the formation of a strategy. The second block is the implementation of the strategy. The authors proposed a general concept, defined the objectives, resources and key stages of the strategy for their territory.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2328

Відомості про авторів

Л. О. Чорна

д. е. н., проф., завідувач кафедри фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, Україна

L. Chorna

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Taxation and Trade entrepreneurship, Vinnytsia Institute designing clothes and entrepreneurship, Ukraine


О. В. Піщик

аспірант, Хмельницький національний університет

O. Pischik

postgraduate, Khmelnytsky National University

Як цитувати статтю

Чорна Л. О., Піщик О. В. Концепція формування стратегії забезпечення житлом населення. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6515 (дата звернення: 23.04.2021).

Chorna, L. and Pischik, O. (2018), “The concept of forming a strategy in providing housing for the population”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6515 (Accessed 23 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.