EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ДІЄВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА ВИКИДИ ДВООКИСУ ВУГЛЕЦЮ
О. О. Веклич

УДК: 502.335:36.226.44:336.226.46

О. О. Веклич

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ДІЄВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА ВИКИДИ ДВООКИСУ ВУГЛЕЦЮ

Анотація

Розкрита низька ефективність функціонування податку на викиди двоокису вуглецю як фіскального інструменту, так і інструменту заохочення господарюючих суб’єктів до впровадження відповідних природоохоронних заходів, раціоналізації енергоспоживання. Показано, що через низький рівень поточної ставки вуглецевий податок не спрацьовує як фіскально важливий податковий інструмент, на який владні структури не звертають належну увагу в контексті збільшення обсягу надходжень від екологічного оподаткування та, відповідно, нарощення доходної бази для державних природоохоронних витрат. Визначено, що спонукання підприємств до інвестування технологічних заходів з енергозбереження має реалізовуватись завдяки механізмам державної політики регулювання викидів парникових газів, в арсеналі якої бракує економічного важеля, що створював би внутрішній стимул для українських підприємств до зменшення енергоємності їх виробництв. Тобто склалась ситуація, коли, з одного боку, в активі економічних важелів Уряду формально існує та функціонує податок на викиди двоокису вуглецю, а з другого – через низький рівень його поточної ставки він реально не спрацьовує як інструмент заохочення господарюючих суб’єктів до здійснення заходів із зменшення викидів двоокису вуглецю.
Обгрунтований та представлений комплекс системно узгоджених пропозицій для практики управління щодо підвищення дієвості вуглецевого податку та активізації його застосування в екологічній, енергетичній та кліматоохоронній політиках України. Покрокова його реалізація сприятиме: по-перше, створенню механізму спонукання підприємств до інвестування технологічних заходів з енергозбереження; по-друге, накопиченню коштів на екологорієнтовану модернізацію виробництв і проведення відповідної структурної розбудови галузей національної економіки; по-третє, формуванню і фінансово, і екологічно ефективнішої вітчизняної системи оподаткування викидів парникових газів; по-четверте, виробленню консенсусу та узгодженості організаційно-економічних механізмів екологічної та енергетичної політики не лише між собою на рівні країни, а й згідно з вимогами глобального рівня; по-п’яте, формуванню національної кліматичної політики.

O. O. Veklych

PROPOSALS TO STRENGTHEN THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION IN UKRAINE A TAX ON CARBON DIOXIDE EMISSIONS

Summary

The low efficiency of functioning of the carbon dioxide emission tax as a fiscal instrument, as well as a tool for encouraging economic actors to implement appropriate environmental protection measures, rationalization of energy consumption, has been revealed. It has been shown that because of the low current rate, the carbon tax does not work as a fiscally important tax instrument, which power structures do not pay due attention in the context of increasing the amount of revenues from environmental taxation and, accordingly, increasing the revenue base for state environmental spending. It is determined that inducing enterprises to invest in technological energy saving measures should be implemented through the mechanisms of the state policy of regulating greenhouse gas emissions, in the arsenal of which there is a lack of an economic lever that would create an internal stimulus for Ukrainian enterprises to reduce the energy intensity of their productions. That is, the situation has arisen, when, on the one hand, the tax on carbon dioxide is officially functioning and functioning on the one hand, and on the other hand, due to the low level of its current rate, it really does not work as an instrument of encouraging business entities to implement measures reduction of carbon dioxide emissions.
The complex of systematically agreed proposals for management practices in increasing the efficiency of carbon tax and enhancing its application in the environmental, energy and climate protection policies of Ukraine are substantiated and presented. Step-by-step implementation of it will promote: firstly, the creation of a mechanism for encouraging enterprises to invest in technological energy saving measures; and secondly, accumulation of funds for ecologically-oriented modernization of production and conducting of the corresponding structural development of branches of the national economy; thirdly, the formation of both a financially and environmentally efficient domestic system of taxation of greenhouse gas emissions; fourthly, the development of consensus and coherence of organizational and economic mechanisms of environmental and energy policy not only among themselves at the country level, but also in accordance with the requirements of the global level; fifthly, the formation of a national climate policy.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 1219

Відомості про авторів

О. О. Веклич

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики і сталого розвитку, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

O. O. Veklych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Principal Researcher of the Department of Economic Problems of Environmental Policy and Sustainable Development, Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the NAS of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Веклич О. О. Пропозиції щодо посилення дієвості застосування в Україні податку на викиди двоокису вуглецю. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6516 (дата звернення: 22.09.2020).

Veklych, O. O. (2018), “Proposals to strengthen the effectiveness of the application in Ukraine a tax on carbon dioxide emissions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6516 (Accessed 22 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.