EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
І. Г. Лук’яненко, Т. О. Донкоглова

УДК: 519.862.6

І. Г. Лук’яненко, Т. О. Донкоглова

ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан ринку праці України та проведено емпіричне оцінювання його можливої дестабілізації у відповідь на внутрішні та зовнішні шоки на основі розробленої економетричної векторної авторегресійної моделі. Аналіз структури ринку праці дозволив визначити основні гальмуючи чинники його. Серед дестабілізуючих факторів було виділено технологічний шок, шок попиту на робочу силу та шок зміни оплати праці. Результати проведеного моделювання показали, що вплив макроекономічних шоків на рівень зайнятості населення є короткостроковим. Крім того було виявлено, що рівень зайнятості є проциклічними у відповідь на шоки пропозиції робочої сили і контрциклічними у відповідь на флуктуації у встановленні рівня заробітної плати. Також було виявлено тісний зв’язок між продуктивністю праці та рівнем зайнятості населення. Враховуючи отримані результати моделювання, було запропоновано ефективні заходи адаптації державного регулювання українського ринку праці до існуючих соціально-економічних ризиків та макроекономічних шоків.

I. G. Lukianenko, T. O. Donkohlova

EMPIRICAL ASSESSMENT OF DESTABILIZATION PROCESSES IN THE UKRAINIAN LABOR MARKET

Summary

The article analyzes the current state of the labor market in Ukraine and provides an empirical assessment of its possible destabilization in response to internal and external shocks based on the econometric vector autoregressive model. Analysis of the labor market structure made it possible to identify the main destabilizing factors of the development of the national labor market. Among the other factors, there were identified the technological shock, the shock of labor demand and the shock of changes in wages, which were later used in the modeling. The results of the conducted simulation showed that the impact of macroeconomic shocks on the employment rate of the population have short-term effect. In addition, it was found that employment rates are pro-cyclical in response to the shocks of labor supply, but counter-cyclical in responses to fluctuations in wage levels.. Taking into account the obtained modeling results, effective measures were proposed for adapting the state regulation of the Ukrainian labor market to existing socio-economic risks and macroeconomic shocks.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 1254

Відомості про авторів

І. Г. Лук’яненко

д. е. н., професор, Національний університет "Києво-Могилянська Академія", м. Київ

I. G. Lukianenko

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of finance, National University of “Kyiv-Mohyla academy”, Kyiv


Т. О. Донкоглова

Магістрант, Національний університет "Києво-Могилянська Академія", м. Київ

T. O. Donkohlova

Master student, National University of “Kyiv-Mohyla academy”, Kyiv

Як цитувати статтю

Лук’яненко І. Г., Донкоглова Т. О. Емпірична оцінка процесів дестабілізації на ринку праці України. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6517 (дата звернення: 22.09.2020).

Lukianenko, I. G. and Donkohlova, T. O. (2018), “Empirical assessment of destabilization processes in the ukrainian labor market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6517 (Accessed 22 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.