EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПДВ
О. В. Фоміна

УДК: 657.2:336.226.322

О. В. Фоміна

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПДВ

Анотація

Головним завданням дослідження є обґрунтування теоретичних та організаційних положень обліку розрахунків за податком на додану вартість. Виявлення нагальних проблемних питань у цій сфері оподаткування дозволило зробити пропозицій щодо ефективного управління грошовими потоками підприємства, яке обумовлено правильним плануванням податкових платежів із врахуванням особливостей податкового навантаження, змін законодавства та цілей суб’єкта господарювання.
Розкрито основні принципи електронного адміністрування ПДВ. Це дало можливість встановити переваги та недоліки даного механізму, урахування яких сприятиме формальному впровадженню інструментів податкового регулювання. З метою усунення зазначених недоліків необхідним запропоновано ряд заходів щодо зменшення випадків блокування податкових накладних та модернізації української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності шляхом його побудови на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури ЄС.

O. V. Fomina

ACCOUNTANCY MANAGEMENT OF CALCULATIONS WITH BUDGET FOR VAT

Summary

The main task of the research is to substantiate the theoretical and organizational provisions for accounting for calculations of value added tax. The identification of urgent problem issues in this area of taxation allowed to make suggestions on effective management of cash flows of the enterprise due to the correct planning of tax payments, taking into account peculiarities of the tax burden, changes in the legislation and the objectives of the entity.
The basic principles of e-administration of VAT are revealed. This made it possible to identify the advantages and disadvantages of this mechanism, which will contribute to the formal implementation of tax regulation instruments. In order to address these shortcomings, a number of measures have been proposed to reduce the cases of blocking tax invoices and modernize the Ukrainian classification of goods of foreign economic activity through its construction on the basis of the Harmonized Commodity Description and Coding System and the Combined Nomenclature of the EU.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 807

Відомості про авторів

О. В. Фоміна

д. е. наук, завідувач кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

O. V. Fomina

Doctor of Sciences (Economic), Professor, Department of Accounting and Taxation Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Фоміна О. В. Облікове забезпечення управління розрахунками з бюджетом за пдв. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6518 (дата звернення: 10.08.2020).

Fomina, O. V. (2018), “Accountancy management of calculations with budget for vat”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6518 (Accessed 10 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.