EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
М. Г. Белопольський, О. В. Кузьміна

УДК: 658:005.2

М. Г. Белопольський, О. В. Кузьміна

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті здійснено когнітивне моделювання стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства. Когнітивна модель побудована на основі встановлення причинно-наслідкових зв’язків між обґрунтованими факторами, а саме: соціально-еколого-економічна рівновага у процесі діяльності промислового підприємства; соціально-еколого-економічний дисбаланс у процесі діяльності промислового підприємства; живучість промислового підприємства; соціально-еколого-економічний ефект від провадження діяльності промисловим підприємством; результативність стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства; цілеспрямоване стратегічне управління збалансованим розвитком промислового підприємства; обмежене прийняття цінностей збалансованого розвитку; цілепокладання засноване на цінностях збалансованого розвитку; обмежене прийняття рішень на основі екологічних маркерів соціально-економічних процесів на промисловому підприємстві; відклик соціально-еколого-економічної системи промислового підприємства на виклики зовнішнього середовища. В результаті моделювання побудовано ряд сценаріїв зміни цільової вершини: соціально-еколого-економічна рівновага у процесі діяльності промислового підприємства, які передбачають досяжність цілі за умов забезпечення живучості у довготривалій перспективі, ефективності та результативності діяльності, цілеспрямованості діяльності з урахуванням цінностей збалансованого розвитку, відповідності реакції на зовнішній вплив та внутрішні збурення системи.

M. Belopolsky, O. Kuzmina

COGNITIVE MODELING OF STRATEGIC MANAGEMENT OF BALANCED DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

In the article, the cognitive modeling of strategic management of the balanced development of an industrial enterprise was carried out. The cognitive model is based on the establishment of cause-effect relationships between justified factors, namely: socio-ecological and economic equilibrium in the process of industrial enterprise; socio-ecological and economic imbalance in the process of industrial enterprise; the vitality of an industrial enterprise; socio-eco-economic effect of the activities of an industrial enterprise; the effectiveness of strategic management of the balanced development of an industrial enterprise; purposeful strategic management of the balanced development of an industrial enterprise; limited adoption of values for sustainable development; goal-setting, based on values of sustainable development; limited decision-making on the basis of environmental markers of socio-economic processes in an industrial enterprise; response of the socio-ecological and economic system of an industrial enterprise to the challenges of the external environment. As a result of modeling, a number of scenarios for changing the target peak have been constructed: the socio-ecological and economic equilibrium in the process of industrial enterprise activity, providing for the attainability of the goal, provided long-term sustainability, efficiency and effectiveness of activities, the purposefulness of activities, taking into account the values of sustainable development, the correspondence of the reaction to external influence and internal perturbations of the system.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 845

Відомості про авторів

М. Г. Белопольський

д. е. н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

M. Belopolsky

Head of the Department of Accounting and Audit Priazovsky State Technical University, Mariupol


О. В. Кузьміна

аспірант кафедри обліку і аудиту, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

O. Kuzmina

post-graduate student of the Department of Accounting and Audit Priazovsky State Technical University, Mariupol

Як цитувати статтю

Белопольський М. Г., Кузьміна О. В. Когнітивне моделювання стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6519 (дата звернення: 22.09.2020).

Belopolsky, M. and Kuzmina, O. (2018), “Cognitive modeling of strategic management of balanced development of an industrial enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6519 (Accessed 22 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.