EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

EFFEKTIVE MANAGEMENT OF MUNICIPAL OF PROPERTY IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZED PROCESSES IN STATE DEVELOPMENT
U. Z. Watamanyuk-Zelinska, P. I. Malets

УДК: 332.54

U. Z. Watamanyuk-Zelinska, P. I. Malets

EFFEKTIVE MANAGEMENT OF MUNICIPAL OF PROPERTY IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZED PROCESSES IN STATE DEVELOPMENT

Анотація

The question of state management decentralization is considered in the article. The problematic aspects of rent, privatization and the sale of municipal property are established. The volumes and dynamics of income from rent and privatization of municipal property in the structure of local budget income of Lviv are determined. The attention is pointed on the question of efficiency of income increase in the local budget due to rent and privatizing of property, which are owned by local community. The relevance of the experience of European countries, which provides for two stages of decentralization, is substantiated. They are based, firstly, on the transfer of all powers in the sphere of budget services to local governments; secondly, on ensuring the financial independence of local authorities. Improvement of the managerial decision-making process at different levels of government should be carried out primarily through consultations with the civil society institutions.

У. З. Ватаманюк-Зелінська, П. І. Малець

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Summary

Розглянуто питання процесу децентралізації державного управління. Встановлено проблемні аспекти оренди, приватизації та продажу комунального майна. Визначено обсяги та динаміку надходжень від оренди і приватизації комунального майна в структурі доходів місцевого бюджету м. Львова. Акцентується увага на питаннях підвищення ефективності наповнення дохідної частини місцевого бюджету за рахунок оренди і приватизації майна, яке перебуває у власності територіальної громади. Обґрунтовано актуальність використання досвіду європейських країн, який передбачає два етапи децентралізації. Вони базуються, по-перше, на передачі всіх повноважень у сфері бюджетних послуг органам місцевого самоврядування; по-друге, на забезпеченні фінансової самостійності цих органів місцевої влади. Удосконалення процедури прийняття управлінських рішень на різних рівнях державної влади запропоновано здійснювати насамперед шляхом проведення консультацій з інститутами громадянського суспільства.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 7945

Відомості про авторів

U. Z. Watamanyuk-Zelinska

Ph.D. in Economics, associate professor, associate professor of State and local finances in Ivan Franko Lviv National University, Lviv

У. З. Ватаманюк-Зелінська

д. е. н., доцент, професор кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів


P. I. Malets

рost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

П. І. Малець

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Як цитувати статтю

Watamanyuk-Zelinska U. Z., Malets P. I. Effektive management of municipal of property in the context of decentralized processes in state development. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6520 (дата звернення: 26.05.2024).

Ватаманюк-Зелінська, У. З. and Малець, П. І. (2018), “Ефективне управління комунальним майном у контексті процесів децентралізаційного розвитку держави”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6520 (Accessed 26 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.