ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ | Л С Селіверстова | Ефективна економіка №9 2018

Ефективна економіка № 9, 2018

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Л. С. Селіверстова, О. М. Пархацька

УДК: 67/68:658.15+65.011.1

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. М. Пархацька

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

L. S. Seliverstova

Ph. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

О. M. Parhacka

competitor of a scientific degree, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

TOOLKIT FOR THE FORMATION OF FINANCIAL POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES

В статті проведено комплексний аналіз тенденцій розвитку сектору вітчизняної легкої промисловості та виділено особливості його функціонування. Автором систематизовано фактори незадовільного розвитку вітчизняної легкої промисловості та обґрунтовано їх наслідки. Визначено, що для сектору легкої промисловості за своїм змістом розвиток підприємства є сукупністю процесів, які сумарно ведуть до збільшення потенціалу, явними формами прояву яких виступають кількісні та якісні зміни, адаптація до зовнішнього середовища підприємств та внутрішня їх інтеграція. На основі цього розроблено структурно-функціональну модель системи управління фінансовою політикою розвитку підприємств легкої промисловості, де систему управління розглянуто на макро- та мікрорівні. Отже, проведене дослідження дало змогу зробити висновок, що пріоритетними завданнями фінансової політики розвитку підприємств легкої промисловості є управління вартістю капіталу та його оптимізація, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, формування ефективної кредитної політики, управління прибутком та витратами, обґрунтування ефективної дивідендної політики підприємств легкої промисловості.

The article provides a comprehensive analysis of trends in the development of the domestic light industry sector and highlights the peculiarities of its functioning. The author systematized the factors of unsatisfactory development of the domestic light industry and justified their consequences. It is determined that for the light industry sector in its content the development of the enterprise is a combination of processes that in aggregate lead to an increase in potential, the explicit forms of manifestation of which are quantitative and qualitative changes, adaptation to the external environment of enterprises and their internal integration. On the basis of this, a structural and functional model of the financial policy management system for the development of light industry enterprises was developed, where the control system was considered at the macro and micro levels. Consequently, the study made it possible to conclude that the priority objectives of the financial policy of the development of light industry enterprises are the management of the cost of capital and its optimization, the management of accounts receivable and payables, the formation of an effective credit policy, profit and loss management, and the justification of an effective dividend policy of light industry enterprises.