ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕФІНІЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»THEORETICAL PRINCIPLES OF DEFENSE OF "SOCIAL-ECONOMIC SUPPORT" | Г Г Казарян | Ефективна економіка №9 2018

Ефективна економіка № 9, 2018

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕФІНІЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»THEORETICAL PRINCIPLES OF DEFENSE OF "SOCIAL-ECONOMIC SUPPORT"
Г. Г. Казарян

УДК: 338.242

Г. Г. Казарян

к. е. н., директор Асоціації «Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств «Ортонет"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕФІНІЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»THEORETICAL PRINCIPLES OF DEFENSE OF "SOCIAL-ECONOMIC SUPPORT"

Формування соціально-економічної системи нового зразка пов’язане з реформуванням діючої соціально-економічної політики, яку необхідно будувати, спираючись на теоретико-методологічі розробки вітчизняних фахівців. Рівень соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, на жаль, є одним з найнижчих серед країн Європи. Його підвищення можливе лише за умови кардинального вдосконалення інституційного регулювання в досліджуваній сфері. Основна мета інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю – максимально можлива їх інтеграція у соціально-економічну систему шляхом гарантування їм рівних з усіма іншими громадянами можливостей для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов для ведення повноцінного способу існування згідно з індивідуальними здібностями та інтересами.

Formation of the socio-economic system of the new model is associated with the reform of the existing socio-economic policy, which must be built, based on the theoretical and methodological development of domestic specialists. Unfortunately, the level of socio-economic provision of persons with disabilities in Ukraine is one of the lowest among the countries of Europe. Its increase is possible only in the case of a radical improvement of institutional regulation in the investigated sphere. The main objective of institutional regulation of socio-economic provision of persons with disabilities is their maximum integration into the socio-economic system by guaranteeing them equal opportunities with all other citizens to participate in the economic, political and social spheres of society's life, creating the necessary conditions for a full-fledged lifestyle according to individual abilities and interests.