EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. Ю. Ястребов

УДК: 338.27 : 330.101.541 : 631.16

Ю. Ю. Ястребов

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті розглядаються теоретико-методичні аспекти використання прогнозних значень показників макроекономічного розвитку країни з метою удосконалення розробки фінансової стратегії сільськогосподарських підприємств. Більшість підприємств аграрного сектору України планують основні напрями розміщення фінансових ресурсів виходячи виключно з показників, які характеризують внутрішні процеси фінансово-господарської діяльності. В умовах інтеграції української економіки питання врахування зовнішніх чинників дозволить більш чітко та зважено формувати фінансову стратегію сільськогосподарських підприємств. Використання груп показників, що характеризують зовнішні фактори впливу на рівень ефективності фінансово-господарської діяльності сприятиме підвищенню процесів розміщення фінансових ресурсів. Отримані результати дозволяють удосконалити процес управління фінансовими ресурсами із врахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності галузі підприємств сільського господарства та формування масиву відповідної інформації.

Y. Y. Yastrebov

FORECASTING MAIN INDICATORS OF MACROECONOMIC DEVELOPMENT AS AN INSTRUMENT FORMING THE FINANCIAL STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Theoretical and methodical aspects of using the methods of forecasting indicators of macroeconomic development of the country in order to improve the development of financial strategy of agricultural enterprises. Most enterprises of the agrarian sector of Ukraine are planning the main desicions of the allocation of financial resources based on indicators that characterize the internal processes of financial and economic activity. In the conditions of integration of the Ukrainian economy, the consideration of external factors will allow for a more accurate and balanced formation of the financial strategy of agricultural enterprises. The use of groups of indicators characterizing external factors of influence on the level of efficiency of financial and economic activity will increase the processes of placement of financial resources. The obtained results allow to improve the process of management of financial resources taking into account peculiarities of financial and economic activity of the agricultural enterprises and forming an array of relevant information.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 841

Відомості про авторів

Ю. Ю. Ястребов

старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

Y. Y. Yastrebov

Senior lecturer of the Cathedra of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy

Як цитувати статтю

Ястребов Ю. Ю. Прогнозування основних показників макроекономічного розвитку як інструмент формування фінансової стратегії аграрних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6523 (дата звернення: 22.09.2020).

Yastrebov, Y. Y. (2018), “Forecasting main indicators of macroeconomic development as an instrument forming the financial strategy of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6523 (Accessed 22 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.