EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ КРАЇН ЄС
О. Б. Пікулик

УДК: 339(061.1ЄС)

О. Б. Пікулик

РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ КРАЇН ЄС

Анотація

В статті досліджено сутність регіональної інноваційної політики та її значення в розвитку продуктивних сил країн ЄС. З’ясовано суть поняття «регіональна інноваційна політика». Досліджено механізми реалізації регіональної інноваційної політики. Підкреслюється, що основні напрями та пріоритети регіональної інноваційної політики зумовлюються, з одного боку, інноваційним потенціалом регіону, а з іншого – інтересами та потребами соціально-економічного розвитку. Проаналізовано правову базу політики ЄС у сфері інновацій. Виявлено, що важливим напрямом інноваційної політики ЄС є розробка науково-дослідних та технологічних програм з метою залучення коштів у різні наукові та технологічні сфери. Відзначено, що особливістю інноваційної політики ЄС є формування інноваційних стратегій та програм саме на регіональному рівні. Відзначено важливість інновацій в соціально-економічному розвитку європейських країн. Проаналізовано програму «Горизонт 2020», заданням якої є сприяння збільшенню кількості інноваційних технологій, відкриттів та перспективних розробок шляхом просування наукових ідей на ринок. Здійснено аналіз регіональної системи оцінки інновацій в країнах Європи. Виявлено регіони лідери серед європейських країн за рівнем інноваційного розвитку. Відзначена позитивна динаміка ефективності інновацій для більшості регіонів Європи. Вивчено пріоритети регіональної інноваційної політики країн ЄС. Відзначено важливість врахування досвіду провадження регіональної інноваційної політики ЄС для України.

O. B. Pikulyk

REGIONAL INNOVATION POLICY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES OF THE EU

Summary

The article explores the essence of regional innovation policy and its importance in the development of productive forces of the EU. The essence of the concept "regional innovation policy" is clarified. Mechanisms of realization of regional innovation policy are explored. It is emphasized that the main directions and priorities of regional innovation policy are determined, on the one hand, by the innovative potential of the region, and, on the other, by the interests and needs of socio-economic development. The legal basis of EU policy in the field of innovations is analysed. It is revealed that the important direction of the EU innovation policy is the development of research and technological programs in order to attract funds to various scientific and technological spheres. It is noted that the feature of the EU innovation policy is the formation of innovative strategies and programs at the regional level. The importance of innovations in the socio-economic development of European countries was noted. The analysis of Horizon 2020 program is carried out. Its task is to help increase the number of innovative technologies, discoveries and promising developments by promoting scientific ideas on the market. An analysis of the Regional Innovation Scoreboard in Europe is carried out. The regions which are the leaders among European countries in terms of innovation development are identified. The positive dynamics of innovation efficiency for most regions of Europe have been noted. The priorities of the regional innovation policy of the EU countries are studied. The importance of taking into account the experience of implementing the EU regional innovation policy for Ukraine was noted.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 3975

Відомості про авторів

О. Б. Пікулик

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

O. B. Pikulyk

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of International Relations and Regional Studies, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

Як цитувати статтю

Пікулик О. Б. Регіональна інноваційна політика як фактор розвитку продуктивних сил країн єс. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6524 (дата звернення: 29.05.2022).

Pikulyk, O. B. (2018), “Regional innovation policy as a factor in the development of productive forces of the eu”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6524 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.