EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТРАХОВИМ РИНКОМ УКРАЇНИ
К. В. Багацька

УДК: 368.013

К. В. Багацька

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТРАХОВИМ РИНКОМ УКРАЇНИ

Анотація

Кризові явища в фінансовому і реальному секторах економіки 2014-2015 рр. спричинили суттєвий вплив на взаємодію юридичних осіб і страхових компаній. Метою дослідження було визначення ролі юридичних осіб у розвитку страхового ринку України в пост-кризовий період та розробка пропозицій щодо удосконалення співпраці між підприємствами і страховими кампаніями. В ході дослідження було встановлено кількісні наслідки кризи на фінансові взаємовідносини між страховиками і реальним сектором. З’ясовано, що з боку страховиків поряд з триваючою тенденцією до зменшення їх кількості, відбувається нарощення обсягів надходжень і виплат саме за видами страхування, характерними для юридичних осіб. Доведено вищу ефективність співпраці страховиків з клієнтами-юридичними особами як за обсягами, так і за співвідношенням премії-виплати. Підкреслено, що з боку юридичних осіб – клієнтів страхових компаній, частка витрат на страхування у загальній структурі витрат залишається низькою, що вказує на необхідність активнішого вживання заохочувальних заходів для більшого залучення реального сектору у страхові відносини.

K. V. Bagatska

INVESTIGATION LEGAL ENTITIES ACTIVITY IN INTERACTION WITH INSURANCE MARKET OF UKRAINE

Summary

Crisis phenomena in the financial and real sectors of economy for 2014-2015 have had a significant impact on the interaction between legal entities and insurance companies. The purpose of the study is to emphasize the role of legal entities in the development of the insurance market of Ukraine in the post-crisis period and the development of proposals for improving cooperation between enterprises and insurance campaigns. In the article the quantitative effects of the crisis on the financial relationship between insurance companies and the real sector companies was determined. In the course of the study, it was established that from the side of insurers along with the continuing tendency to reduce their number, there is an increase in revenues and payments based on the types of insurance typical of legal entities. It is proved that the effectiveness of cooperation between insurers and clients-legal entities both in terms of volume and on the ratio of premium-payments. The number of insurance contracts with legal entities is relatively small, but the volume of revenues from legal entities far exceeds the aggregate income from individuals. In addition, the growth of the average amount of gross insurance premiums for one insurance contract indicates a gradual increase in the financial capacity of enterprises to purchase insurance services and reduce the risks of significant property losses that would be offset by legal entities at their own expense
And the level of insurance payments to legal entities is significantly smaller than individuals. It was emphasized that from the side of legal entities - clients of insurance companies, the share of insurance expenses in the general structure of expenses remains low, which indicates the need for more active use of incentive measures for more involvement of the real sector in insurance relations. The assumption about promoting medical reform in the intensification relations between insurers and clients - legal entities is made.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 652

Відомості про авторів

К. В. Багацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, м. Київ

K. V. Bagatska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Finance Department, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Багацька К. В. Дослідження активності юридичних осіб у взаємодії зі страховим ринком України . Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6525 (дата звернення: 04.08.2020).

Bagatska, K. V. (2018), “Investigation legal entities activity in interaction with insurance market of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6525 (Accessed 04 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.